Host dne

Martin David, biskup Ostravsko-opavské diecéze: Změna v řízení Ostravsko-opavské diecéze

Renáta Eleanora Orlíková: Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David byl jmenován apoštolským administrátorem. Převezme tak řízení diecéze od sídelního biskupa Františka Václava Lobkowicze. Vítejte u televizních obrazovek a ve studiu vítám i vás - dobrý den.

Martin David, apoštolský administrátor: Dobrý den, vítejte.

Renáta Eleanora Orlíková: Proč vlastně dochází v řízení diecéze k takové změně. Podle mě asi velká změna.

Martin David, apoštolský administrátor: Je to velká změna a dochází k ní z rozhodnutí samotného papeže. Pokud lidé alespoň trochu sledují nebo ví, co se v diecézi děje, tak asi zavnímali, že pan biskup František Václav Lobkowicz je už delší čas nemocný a potýká se se zdravotními obtížemi a ty ho nějakým způsobem limitují a omezují ve výkonu funkce a tak papež právě proto napsal jmenovací dekret. Kde stálo, že biskup František je schopen zastávat úřad sídelního biskupa jenom s velkými obtížemi. Tak rozhodl papež o jmenování apoštolského administrátora diecéze.

Renáta Eleanora Orlíková: Omlouvám se možná za laickou otázku, ale můžete nám vysvětlit kdo to je sídelní biskup?

Martin David, apoštolský administrátor: Sídelní biskup je ten biskup, který má na starosti diecézi sídelní neboli diecézní biskup. V našem případě je to biskup František Václav Lobkowicz v Olomouci třeba pan arcibiskup Graubner, to je biskup sídelní a pak je biskup pomocný, který pomáhá sídelnímu biskupovi. To jsem byl tedy donedávna já.

Renáta Eleanora Orlíková: Znamená to, že když chcete byl jmenován apoštolským administrátorem, tak je to v té hierarchii jakési povýšení?

Martin David, apoštolský administrátor: Je to povýšení protože jsem byl postaven na úroveň sídelního biskupa a od sídelního biskupa jsem převzal pravomoc řídit diecézi.

Renáta Eleanora Orlíková: Konkrétně ta vaše funkce je apoštolský administrátor.

Martin David, apoštolský administrátor: Je to tak, přečetla jste to naprosto správně a ten význam tohoto dlouhého názvu apoštolský administrátor znamená, že administrátor je vždycky funkce nějakým způsobem mimořádná a dočasná a sede pléna znamená, že zůstává ve funkci diecézní biskup. A jak dlouho tím apoštolským administrátorem budu, jak dlouho v této funkci setrvám je opravdu na papeži.

Renáta Eleanora Orlíková: Takže vy máte nějaké povinnosti a některé povinnosti zůstaly ještě panu Lobkowiczovi. Můžete nám říct co komu z vás přísluší?

Martin David, apoštolský administrátor: Není to úplně striktně rozděleno, respektive to řízení, zodpovědnost za řízení diecéze a rozhodování mám já a panu biskupům Lobkowiczovi zůstalo z těch biskupských úkolů Ing. to přesvědčování to znamená dále se s ním budeme setkávat třeba při při slavení bohoslužeb v katedrále. Dále se s ním budeme potkávat při jiných příležitostech. Věřím že teď na konci června třeba bude svítit nové kněze dva nové kněze v katedrále Božského Spasitele tady v Ostravě a taky mu zůstává ten úkol vyučovat to znamená hlásat evangelium jak říkáme v té církevní řeči v té církevní hantýrce.

Renáta Eleanora Orlíková: Kdyby se pan biskup Lobkowicz vzdal svého úřadu sídelního biskupa, automaticky byste sídelním biskupem byl vy?

Martin David, apoštolský administrátor: Určitě ne, v této funkci apoštolského administrátora bych v takovéto situaci setrval a papež by musel jmenovat nového diecézního biskupa čili nepřichází to automaticky z apoštolského administrátora na diecézního biskupa.

Renáta Eleanora Orlíková: Je to zase na rozhodnutí papeže, takže teď řídíte Ostravsko- opavskou diecézi. Chystáte nějaké změny?

Martin David, apoštolský administrátor: Diecéze je živý organismus a každý živý organismus změny prostě vyžaduje. Nechystám žádné velké změny, protože na tom řízení diecéze se v podstatě už dvanáct let nějakým způsobem podílím. Já jsem 12 let ve funkci generálního vikáře, což je zástupce biskupa, takže v tom řízení diecéze jsem byl panu biskupovi Františkovi velice blízko a dávali jsme tomu řízení nebo té diecézi nějaký směr. A já bych chtěl na to co je rozběhnuté navázat čili žádné radikální změny nechystám a ani to administrátorovi nepřísluší.

Renáta Eleanora Orlíková: I tak vám ale přibyla řada povinností. Budete mít někoho k ruce, někoho kdo vám bude pomáhat?

Martin David, apoštolský administrátor: Ono zase těch nových povinností až tak moc nepřišlo. Jak jsem řekl, už jsem se na tom všem řízení nějakým způsobem podílel. Ono to není možné dělat bez spolupracovníků a je nutno říct, že mnoho spolupracovníků už nyní vlastně mám. Ať jsou to kněží, kteří jsou ve farnostech, to jsou spolupracovníci biskupa a samozřejmě jsou to také ti zaměstnanci v týmu biskupství, kteří dělají dobře svou práci a na které se také můžu stoprocentně spolehnout a bez kterých by to fungovat nemohlo. Čili ten tým spolupracovníků za těch 24 let co diecéze je, tak je velký a možná budu časem uvažovat o nějaké obměně nebo o nějakém posílení toho týmu. Ale to není teď úplně aktuální věc.

Renáta Eleanora Orlíková: Před pár týdny když jsme spolu hovořili, tak bylo před Velikonocemi a říkal jste ještě jak asi budou Velikonoce vypadat, když se teď za nimi ohlédnete tak jaké ty letošní Velikonoce byly?

Martin David, apoštolský administrátor: Jedním slovem mimořádné. Ale to vlastně v té době pandemie bylo všechno. Byly to Velikonoce, které církev vlastně nezažila, byly mimořádné v tom, že byly bez veřejně přístupných bohoslužeb. Bohoslužby se sice konaly, ale konaly se v prázdných kostelích, což byl stav velice neutěšený. Byly to okamžiky velice silné. Přestože člověk vnímá to, že ti lidi, kteří sledují přímý přenos jsou s námi spojeni, tak to není to, co by to mělo být. Já jsem to přirovnával k oslavě narozenin, jako když člověk chce slavit narozeniny a nemůže. Nemůže uspořádat oslavu on-line nebo po internetu, potřebuje si prostě ty lidi pozvat, aby se společně posadili, povídali si, radovali se, něco dobrého snědli, něco dobrého vypili, takže to, že jsme prožili Velikonoce nějakým způsobem on-line na bohoslužbách bylo mimořádné a myslím si, že by nám to mohlo jako zkušenost stačit a věřím, že se tato zkušenost nebude opakovat.

Renáta Eleanora Orlíková: Jaké jsou ekonomické dopady na diecézi?

Martin David, apoštolský administrátor: Ty ekonomické dopady ještě v této chvíli vyčíslujeme. Nějaká konečná čísla asi nedokážu říct. Ten život diecéze obnáší samozřejmě i nějaké hospodaření a jsou věci, které nám v těch hospodářských příjmech vypadly. Provozujeme například ubytovací zařízení, penziony, které nemohly fungovat. Takže tam nějaký výpadek je. Čili ano, i hospodářské dopady na fungování diecéze jsou a nemůžu nezmínit ani ty, kdy farnosti z velké části žijí z příjmů z kostelních sbírek, z toho co lidé dají do košíku v kostele při bohoslužbě. A jestliže nebyly bohoslužby, nemohly být ani kostelní sbírky.

Renáta Eleanora Orlíková: Ty výpadky budete dorovnávat nebo čím budete škrtat nějaké investice?

Martin David, apoštolský administrátor: Byli jsme nuceni omezit výrazně investiční činnost, která se týkala oprav. Naštěstí jsme nemuseli přistoupit také ke snižování platů, ale zatím jsme to nějak vybalancovali právě snížením té investiční činnosti a oprav.

Renáta Eleanora Orlíková: Já vám děkuji za rozhovor pane biskup i za váš čas.

Martin David, apoštolský administrátor: Děkuji. Pěkný den.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat