Projekt i-AIR REGION spojuje instituce chránící ovzduší v MS kraji a Slezském vojvodství

  • 23. října 2020,
  • 15:34,
  • PR

Vyměnit si zkušeností i informovat o opatřeních v oblasti ochrany ovzduší, která v Moravskoslezském kraji, nebo naopak Slezském vojvodství účinně fungují, a prohloubit tak spolupráci i doporučit změny ke zlepšení ovzduší na obou stranách hranice, je hlavním cílem česko-polského projektu i-AIR REGION.

V rámci projektu se proto více než 50 odborníků z vědecko-výzkumných institucí, ze státní správy, samosprávy i nevládních organizací z Česka i Polska sešlo 15. října 2020 v Cieszyně a video platformě na společné internetové konferenci „Čisté ovzduší, lepší budoucnost“, aby vyhodnotili výsledky téměř tříleté spolupráce v oblasti ochrany ovzduší v příhraničních regionech. Přímý přenos akce navíc na FB kanálu Euroregionu Těšínské Slezsko sledovalo přes 700 osob.

Jolanta Prażuch, ředitelka odboru ochrany životního prostředí ze Slezského vojvodství: „Ochrana ovzduší je jednou z priorit našeho vojvodství, v této oblasti jsme toho již hodně udělali, ale máme toho ještě hodně před sebou." 

Území Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je stále vnímáno jako jeden z nejznečištěnějších koutů Evropy, proto územní samosprávy začaly na obou stranách hranice spolupracovat na aktivitách k jeho zlepšení, jednou z nich je také projekt i-AIR REGION.

Pavel Santarius, projektový manažer Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje: „Během tří let tak díky projektu vzniklo srovnání právních opatření a nástrojů v ochraně ovzduší, aby mohlo dojít k jejich sjednocování. Experti projektu také vytvořili jednotnou metodiku měření kvality ovzduší pomocí dronů nebo kategorizaci spalovacích procesů na základě reálných měření u lokálních topenišť."

Každé území má svůj přístup k největším znečišťovatelům ovzduší, ke kterým patří průmysl, doprava, staré ekologické zátěže a lokální topeniště. Ze srovnání například vyplývá, že měření kvality ovzduší (imise) se v Moravskoslezském kraji i Slezském vojvodství provádí stejně, a nejsou žádné významné rozdíly, také koncepční nástroje ke snižování úrovně znečištění ovzduší jsou v obou státech obdobné a vycházejí z předpisů EU. 

„Největší rozdíl u smogových situací byl donedávna v limitech pro vyhlašování smogových situací, přičemž v Polsku byl limit pro smogové situace dvakrát vyšší než na území Česka. Od 11. října 2019 zpřísnili na území Polska limity pro vyhlašování smogových situací a jsou již obdobné jako v Česku. Jediný rozdíl zůstal v tom, že na českém území je regulační hodnota vztažena na dvanáctihodinové průměry a na polském území na čtyřiadvacetihodinové,“ upozorňují autoři srovnání. „V oblasti průmyslu oba státy aplikují závěry o BAT, které vycházejí z právních předpisů Evropské Unie. Stanovené podmínky a opatření budou výborně fungovat, pokud budou na obou stranách hranice stejné,“ uvádějí experti.

Rozdílný je také přístup k lokálním topeništím a jejich kontrole. Polsko i Česko mají svá dotační pravidla pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech za nový ekologičtější typ vytápění. Oba regiony se také aktivně zapojily do podpory výměny starých kotlů. Rozdílná je však kontrola lokálních topenišť. Ve Slezském vojvodství mnohem účinněji funguje kontrola toho, čím lidé v domácnostech topí. V Moravskoslezském kraji kontrolu provádí úředník pověřené obce s rozšířenou působností, který může vstupovat do obydlí a kontrolovat kotel i palivo, ale teprve tehdy, když je k tomu opakované důvodné podezření a na základě písemného upozornění. V Polsku kontroluje lokální topeniště například i městská policie bez předchozího varování a ohlášení. V Katovicích dokonce lokální topeniště monitorují pomocí dronů, které analyzují kouř z komínů rodinných domů. 

Dariusz Sierszeń, zástupce městské policie v Katovicích: „Vyhodnocené informace nám slouží jako podklad, abychom vstoupili do domu a odebrali vzorky, které posíláme do laboratoře, Na základě těchto výsledků potom můžeme udělit sankce."

Na rozdíl od Polska v Česku zatím nedovoluje legislativa využívat dron jako měřící zařízení. V rámci projektu však týmy expertů z VŠB – TU Ostrava a Institutu chemického zpracování uhlí provedli společná měření dronem, na jejich základě potom vznikla jednotná metodika pro využití dronu na obou stranách hranice pro monitorování kvality ovzduší. 

Marek Kuchel z VŠB-TU Ostrava: „Měření dronem je výborná metoda orientační, nikoli referenční. To znamená, že nám pomáhá k tomu, abychom mohli s jistotou zaklepat na dveře a odebrat vzorek z kotle."

V rámci projektu rovněž vniklo v sídle Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v Českém Těšíne vzdělávací centrum, které slouží pro veřejnost, školy i veřejnou správu. Jeho posláním je mimo jiné také zvýšit osobní odpovědnost obyvatel regionů na obou stranách hranice k péči o čisté ovzduší.

Česko – polský projekt i-AIR REGION je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika–Polsko. Partnery projektu jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství, Institut chemického zpracování uhlí, VŠB-TU Ostrava, Sdružení rozvoje a regionální spolupráce Olza a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.Easy Logistics, s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

ROMOTOP spol. s r. o. Odry, Tošovice
Odry
od 26 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků