Diskuzní fórum

  • Výstavba obchvatu Havířov - Třanovice. Diskutují: Josef Bělica – primátor statutárního města Havířov
  • Bohuslav Niemiec – náměstek primátora Havířova pro investice a chytré město
  • Roman Kotas – projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava
  • Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ostrava

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Havířov chystá obchvat města, stavět se začne možná až za deset let, ovšem už nyní město obchvat Havířov Třanovice prezentuje. Chce zabránit případným budoucím překážkám stavby a to je téma pro diskuzní fórum, ve kterém vítám Vás diváky televize Polar a také mé dnešní hosty, kterými jsou: Roman Kotas, projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava. Dobrý den. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora Havířova pro investice a chytré město. Dobrý den. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov. I Vám hezké odpoledne. A jediná žena dnešního diskusního fóra: Šárka Kubalová, náměstkyně ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ostrava. Dobrý den. Dobrý den vám všem. Naším prvním tématem diskusního fóra je prezentace řešení obchvatu Havířov-Třanovice.

Reportáž: Havířov je se svými 72 tisíci obyvateli druhým nejlidnatější městem v Moravskoslezském kraji. Blízké spojení s Ostravou, Karvinou a dalšími okolními městy, ale také s hranicemi se Slovenskem a Polskem souvisí se značným dopravním zatížením hlavních tahů, včetně průtahu městem. Denně na příjezdu do Havířova projede po Ostravské ulici až 26 tisíc motorových vozidel. Druhou nejvíce vytíženou silnicí mimo zástavbu je pak Orlovská ulice, kterou denně projede až 15 tisíc vozidel. Nejvýznamnější dopravní tepnou v samotném centru města je Hlavní třída. I touto komunikací projede za 24 hodin až 20 tisíc vozidel. A počet do budoucna poroste. Vysoká dopravní zatíženost má nepříznivý vliv jednak na životní prostředí, ale také na nehodovost, protože dlouhé a rovné silnice, kterými je Havířov specifický, svádí řidiče k nedodržování rychlosti. Řešením a zmírněním nepříznivých vlivů z přetížené dopravy by mohla být výstavba obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic, jakožto investor, představil Technicko-ekonomickou studii stavby Havířov - Třanovice. Realizace přinese vedle plnohodnotného obchvatu města Havířova a dalších obcí také napojení celého regionu v prostoru budované silnice na dálnici D48 a také na sil. I/11 (v budoucnu I/68) směr Třinec a Slovensko. Projekt počítá s vybudováním sedmi mimoúrovňových křižovatek, jedním tunelem v Těrlicku o délce 500 metrů a s výstavbou prodloužené Dlouhé třídy v Životicích. Celý téměř 20kilometrový obchvat Havířov - Třanovice počítá s náklady, které překročí 7 miliard korun. Samotná realizace stavby by mohla být zahájena nejdříve v roce 2028 a dokončena v roce 2033. Reálná lhůta výstavby se bude odvíjet od průběhu přípravy stavby. Jednou z nejvýraznějších části stavby bude přestavba a vybudování podjezdu na velkém kruhovém objezdu při vjezdu do Havířova. VYŘEŠÍ OBCHVAT PROBLÉMY S PŘETÍŽENOU DOPRAVOU? O KOLIK SE SNÍŽÍ PRŮJEZDNOST MĚSTEM?

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: V příspěvku zaznělo, že některými úseky Havířova, konkrétně po Ostravské ulici, projede denně až 26 tisíc aut o něco méně 20 tisíc aut projede Hlavní třídou. Pane primátore vyřeší obchvat problémy s přetíženou dopravou ve městě?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Ten obchvat v první řadě vyřeší vnitřní dopravu v rámci našeho města a velmi významným způsobem odkloní dopravu z okrajových městských částí od centra. Takže v samotném centru se bude jednat o řádově vyšší stovky a nižší tisícovky aut denně. Nicméně hlavním přínosem je, že z okrajových částí města se bude dát najet na obchvat a ten Havířov objet. Lidé z Podlesí nebo z Životic nebudou muset, aby se dostali na Ostravu, projíždět celým městem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane náměstku, stejná otázka pro Vás.

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Já si dovolím doplnit, že komunikace první třídy centrem města, hlavní trasa na Slovensko, je prostě špatně. Je to chyba z minulých let, kterou je možné teď napravit. V Zásadách územního rozvoje je tento koridor značený již asi 25 let. Takže jsme schopni opravdu vytáhnout dopravu mimo centrum Havířova.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane Kotasi, o kolik se sníží průjezdnost městem? Tady padaly tisícovky aut, které projedou denně Havířovem...

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Dopad stavby na různé části města je odlišný. Poměrně významný efekt má stavba zejména na některé okrajové části, jak už tady zaznělo. Centrální část města bude ovlivněna pouze částečně, to je dáno tím, že v podstatě Havířov nemá příliš velký podíl tranzitní dopravy. To je dáno historicky dvěma faktory: jeden faktor je konkurence tahů dálnice D48, D56 pro trasy z Ostravy na Slovensko. A druhým faktorem je to, že je tady zavedeno restriktivní opatření, které odvádí nákladní dopravu mimo vlastní silnici I/11 a je přesměrovávána po silnici 475 přes Horní Suchou směrem na Karvinou a Český Těšín. Takže z toho důvodu bych řekl, že silnice I/11 ve stávajícím stavu prakticky neplní svoji funkci, a po výstavbě stavby I/11 Havířov-Třanovice dojde k tomu, že ta trasa jako celistvá nabídne možnosti připojení na tu kapacitní komunikaci. Není to obchvat v pravém slova smyslu z toho důvodu, že vlastně celé to území, kterým stavba prochází, je zastavěno téměř souvisle různě rozptýlenou zástavbou. Není to tedy klasický obchvat, který odvedl Dobrou do pole, nicméně nabídne spoustu možností, jakým způsobem se kapacitně napojit na hlavní tah silnice. Co se týče těch dopadů, tak nejpříznivější dopady jsou na městské části Šumbark, kde tím že dojde k lepšímu zpřístupnění Šumbarku pomocí mimoúrovňových křižovatek,tak ubydou závleky přes starou část Šumbarku a doprava bude podstatně plynulejší. Výrazný pozitivní dopad je potom na celý východní segment města, kde zejména ve spojitosti s realizací prodloužené Dlouhé třídy dojde k tomu, že doprava v podstatě opustí, v řádu jednotek tisíců vozidel, ulici Národní, ulici Těšínskou s tím, že vlastní část té dopravy přejde na Dlouhou ulici a část dopravy pojede úplně vnějškem, obchvatem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, byť už tady od pana Kotase padlo, které části budou mít odlehčeno od dopravy, můžete ještě jednou zopakovat, o které části města se jedná?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Bude se jednat o všechny městské části, protože, jak už tady padlo, Šumbark,Podlesí, Životice,tak lidé z těchto městských částí nebudou nuceni projíždět centrem města, když pojedou směrem na Těšín nebo pojedou směrem na Ostravu. Ale já si hlavně myslím, že investice do infrastruktury tohoto charakteru jsou velmi důležité pro rozvoj jakékoliv obce a jakéhokoliv regionu. Jsem přesvědčen, že bez podobných investic do infrastruktury se naše město do budoucna neobejde.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane náměstku máte ještě nějakou doplňující odpověď?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Já bych si dovolil jenom připomenout v této souvislosti: Minulý rok, kdy se opravovala vozovka na ulici Těšínské, a když tato komunikace byla uzavřená, tak lidé přijíždějící do Havířova směrem od Těrlicka používali velmi úzké vozovky na ulici U Křížů nebo Přátelství a vznikaly tam v nebezpečné situace a problémy. V případě výstavby prodloužené Dlouhé budou dva příjezdy do Havířova a tím pádem jsme schopni rozmělnit dopravu do dvou proudů a už se tyto situace nebudou opakovat - tzn. Životice, tzn. Bludovice. Já pocházím z Dolní Suché a i tato část města bude ovlivněna pozitivně, protože když občané z Dolní Suché budou chtít vyjet na Ostravu, tak se tam dostanou prakticky hned, nebo když budou chtít jet směrem na Třinec, Jablunkov a dál, tak taky ta komunikace bude rychlejší a bezpečnější.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Děkuji vám. Pane Kotasi, popište stručně jak celá stavba bude vypadat? Nemusíte zacházet do podrobností, ale tak obecně...

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: V podstatě se dá říct, že na průtahu Havířovem je stavba řešena převážně jako čtyřpruhová komunikace. Výjimkou je křížení mimoúrovňové v prostoru velké okružní křižovatky u nádraží, kdy ten hlavní dopravní proud projde dvěma pruhy, a další je v severním segmentu trasy, kdy na rozhraní Havířova a Horní Suché je stavba mezi ulicí Orlovskou a Dělnickou navržena jako dvoupruhová s tím, že v budoucnu by se v tomto místě mělo doplnit napojení silnice I/68 směrem na Vrbici k dálnici D1. Čtyřpruhové uspořádání končí na křižovatce Havířov východ, což je vlastně místo v prostoru Životických sadů, od tohoto místa dál směrem až na Třanovice, těch zbývajících devět kilometrů trasy, už je řešeno jako dvoupruhová komunikace a v této podobě se napojuje na dálnici D48.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: V příspěvku jsme zmínili velký kruhový objezd, jak ten bude zakomponován do celé stavby?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Technické řešení tady v tom místě počítá víceméně se zachováním funkčnosti stávajícího uspořádání na okružní křižovatce, s tím že ten průběžný paprsek by mimoúrovňově křížil okružní křižovatku. Primární varianta počítá s tím, že ji podejde, tak jak to bylo koncepčně nachystáno už v době, kdy křižovatka vznikala. Umím si představit, že v rámci rozpracování dalších stupňů projektové dokumentace může dojít k upřesnění a eventuálnímu rozhodnutí o křížení křižovatky nadjezdem, protože faktorů, které to mohou ovlivnit je celá řada, počínaje výškou řekněme záplavy v Lučině, která přiléhá k tomu místu, přes vyhodnocení jednoduchosti výstavby z pohledu dotčení stávající okružní křižovatky.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Vy jste pro které řešení?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Pokud technické rozpracování další vstupní projektové dokumentace potvrdí možnost řešení podjezdem, tak si myslím, že je to elegantní a koncepční chystaná varianta. Nicméně neumím vyloučit, že v době před x desítkami let, kdy vznikala koncepce, byly zohledněny všechny věci, které musí být zohledněny dnes. Nejsem tedy schopen v této fázi, v této úrovni rozpracování studie, potvrdit že toto řešení bude technicky udržitelné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní Kubalová, jak složitá je to stavba - obchvat Havířov-Třanovice ?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Stavbu lze považovat za složitou, vzhledem k tomu, že trasa I/11 Havířov-Třanovice má celkovou délku necelých 20 kilometrů a nachází se zde velký počet mostních objektů, 7 mimoúrovňových křížení a jeden tunel, tak se dá předpokládat, že ta stavba bude náročná. Nejen po té technické stránce, ale i časově a finančně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Já se zase vrátím k panu projektantovi. Významným objektem na trase přeložky je také tunel Těrlicko, který je situován pod stávající zástavbou obce a je navržen jako nízko nadložní. Proč je tam ten tunel?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Tunel Těrlicko je dlouhodobě sledován v rámci všech koncepčních dokumentů, které předcházely naší studii. Důvodem je skutečnost, že v Těrlicku trasa nemá možnost minout souvisle zastavěné území a z důvodu relativně příznivé konfigurace terénu je toto řešení navrženo k řešení tunelem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Také tam se počítá v některých místech s mimoúrovňovými křižovatkami,těch má být 7 a dalších několik mostů. Je to tak?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Je to tak. Celá stavba obsahuje řadu mimoúrovňových křižovatek. Tím, že se jedná o zkapacitněný tah, vylučuje se přímé napojení pomocí úrovňových křižovatek, tak aby ta stavba byla kapacitní a bezpečná. Havířov generuje velké množství vnitřní dopravy a je na to navázána spousta obytných souborů, proto na havířovském úseku máme navrženou celou řadu mimoúrovňových křižovatek. Na vjezdu do Havířova ze strany od Ostravy v místě stávající úrovňové křižovatky s ulicí Anglickou je navržena mimoúrovňová křižovatka, která je pracovně pojmenovaná jako Havířov - Západ. Druhou mimoúrovňovou křižovatkou bude přestavěná velká okružní křižovatka v prostoru nádraží. Třetí křižovatkou v Havířově je pak křižovatka, která je pojmenovaná jako Havířov-Střed 2. Ta je situována v prostoru dnešní křižovatky ulice Orlovské s ulicemi U skleníků a Požárnická. To je právě ta část obchvatu, která velice významně přispěje k dopravní obslužnosti Šumbarku, protože napojí celý obytný soubor Šumbark 2 přímo na kapacitní silniční síť, a tím pádem odtíží starému Šumbarku. Další křižovatkou, doplněnou v rámci aktuálně zpracované studie, je mimoúrovňová křižovatka s ulicí Orlovskou, ta je neúplná, ale zajišťuje napojení směrem na Ostravu a od Ostravy, takže podchycuje ty hlavní dopravní směry. Následuje křižovatka mimoúrovňová s ulicí Dělnickou na rozhraní Havířova a Horní Suché. Pak je tříkilometrové mezera v křižovatkách a následuje poslední havířovská křižovatka - Havířov-Východ, která je situována, jak jsem už zmínil, v prostoru Životických sadů. Do toho prostoru bude napojena i Dlouhá třída, takže to je vlastně to napojení východní části města. Na území Těrlicka křižovatka není. Další mimoúrovňové křižovatky jsou situovány až v Třanovicích. Uvažuje se o mimoúrovňové křižovatce na hraně zastavěné části Třanovic pro napojení na silnici 474. A posledním bodem je napojení do již budované mimoúrovňové křižovatky se silnicí 68 na dálnici D 48.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Říkáte uvažuje se... Jak dalece se ještě projekt může změnit?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: V této fázi je studie, která určitě nějakým způsobem fixuje koncepci řešení stavby, tzn. je poměrně málo reálné,že v dalších stupních projektové dokumentace bude docházet k nějakým radikálním změnám, co se týče polohy, trasy, uspořádání silniční sítě. Nicméně s ohledem na podrobnosti studie, která byla zatím zpracována, je celkem reálné, že v mnoha aspektech bude docházet k technickému upřesňování a zejména v dokumentaci pro územní řízení, které je vlastně takovým nosným dokumentem, který fixuje tu stavbu v území, tak předpokládáme, že dojde k řadě dílčích upřesnění, ale nemyslím si, že by se jednalo o koncepční změnu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, připomínkovalo město celou stavbu? Pokud ano,tak ve kterých momentech?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Musím říct, že jsem velmi rád, že město má možnost komunikovat už v této fázi s projektantem a s projekční kanceláří, a chtěl bych velmi poděkovat za to, že ty připomínky města byly už v této fázi akceptovány a zapracovány do té studie. Jako příklad mohu uvést např. dvoupruh, který se v nějakých předpokladech měl téměř dotýkat městské části Životice a zvlášť Osinek. Tento dvoupruh byl posunut a dnes téměř kopíruje původní dvoupruh, který tam je stávající. V tomto směru je to velmi dobrá zpráva pro naše občany, kteří bydlí v této městské části. A dále, já osobně velmi kvituji hlavně plošné uspořádání těch mimoúrovňových křižovatek, protože pan projektant velmi snížil tu plošnou náročnost na řešení těch mimoúrovňových křížení.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Téma protihlukových stěn: Pane Kotasi, budou se stavět protihlukové stěny v Havířově?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Zcela určitě budou. A budou to buď protihlukové stěny, nebo v některých místech vybrané trasy se může jednat o jiná opatření typu protihlukových valů doplněných řekněme vzrostlou zelení. Nicméně lze předpokládat, že v dalších stupních projektové dokumentace, kdy dojde k upřesnění dopadů na životní prostředí, tak na podstatné části trasy dojde k potřebě projektování a realizaci protihlukových opatření.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane náměstku, žádalo město po projektu, aby vznikaly protihlukové stěny? A je jich dost?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Protihlukové stěny budou vznikat až v dalších fázích projektové dokumentace. Ale my, jak už pan primátor říkal, komunikujeme s investorem a řešíme ty problémy jak přicházejí. Tzn. v další fázi přípravy, až bude za náma EIA, tak v dokumentaci pro územní řízení budeme řešit jak umístění protihlukových stěn, tak jejich délku, jejich osazení do terénu a další podobné věci. Za mnou již dnes přicházejí občané, kteří se ptají, co mají dělat, když mají svůj dům v potencionální trase toho záměru projektu, a já s nimi komunikuji, říkám jim ať ještě počkají, vydrží, protože ještě nejsme tak daleko, abychom mohli konkrétně říct nějaké řešení.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní Kubalová, bude stavba probíhat po úsecích nebo celá najednou?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: V tuto chvíli to úplně přesně nevím, nedokážeme to teď říct, vzhledem k tomu, že jsme opravdu na začátku. Technicko ekonomická studie bude předložena do Centrální komise Ministerstva dopravy, takže tam uvidíme jaké budou následovat kroky v rámci přípravy této stavby, jestli jako celek celý tah nebo po úsecích.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, stavba obchvatu by mohla začít v roce 2028. Proč už nyní město tu stavbu prezentuje?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: V první řadě proto, že je to velmi důležitá stavba pro naše město. Myslím si, že mimo to že je to obrovská investice do infrastruktury v rámci celého našeho regionu i našeho města, občané prostě mají právo na kvalitní informace už v této fázi realizace tohoto projektu. Hlavně kvalitní a pravdivé informace o celém projektu, tak aby si na něj mohli udělat názor. Nemyslím si, že to je nějak předčasné, vzhledem k tomu, že je to složitá stavba,složitá investice, tak si myslím, že ta komunikace je pouze včasná.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: První téma máme za sebou. Dalším tématem je proces výstavby obchvatu Havířov Třanovice.

Reportáž: Proces výstavby obchvatu Havířov - Třanovice je na samotném začátku. Proces přípravy stavby po dokončení studie bude zahájen schválením záměru projektu Ministerstvem dopravy ČR – až po tomto kroku bude možná další příprava stavby. Během následujících let bude muset být zpracována dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a především musí investor projít procesem EIA, který posoudí vliv na životní prostředí. Stavba se dotkne i obyvatel, kteří mají své nemovitosti či pozemky v blízkosti plánované výstavby obchvatu. Zhotovitel se bude muset vypořádat se stovkami takových případů. PODAŘÍ SE INVESTOROVI VYPOŘÁDAT SE VŠEMI MAJETKOPRÁVNÍMI VZTAHY?

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, první část jsme končili tím, že vidíte jako významné prezentovat tuto akci. Dá se odhadnout zda se investorovi podaří bez větších komplikací vykoupit pozemky?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: To se dá v této fázi odhadnout jenom velmi těžce. Máme zkušenosti z jiných částí naší země, že to většinou nebývá jednoduché. Ale já jsem přesvědčený, že investor si s tím poradí, a nemyslím si, že by to měl být pro investora s takovými zkušenostmi nějaký zásadní problém. Navíc teď momentálně leží v Poslanecké sněmovně návrh zákona o liniových stavbách, takže si myslím, že pokud bude ta norma přijata, tak to i do budoucna zlepší pozici investora v těchto vyjednáváních hlavně o stavbách ve veřejném zájmu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní Kubalová, kolik pozemků bude muset Ředitelství silnic a dálnic vykoupit?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Připomenu, že jsme opravdu na začátku a vzhledem k tomu nelze specifikovat přesný počet dotčených vlastníků nemovitostí, ale vzhledem k délce toho úseku, necelých dvacet kilometrů, předpokládáme, že jich nebude málo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Můžete aspoň v jednotkách zmínit - budou jich desítky nebo stovky?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Možná stovky, ale opravdu toto budeme řešit až budeme mít územní rozhodnutí, dokumentaci pro územní rozhodnutí a pak můžeme zahájit majetkoprávní přípravu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A už se třeba ví s jakými kompenzacemi počítáte pro vlastníky?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Samozřejmě budeme postupovat v souladu s platnou legislativou. Takže určitě v první fázi jim bude nabídnut odkup.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, kdyby náhodou došlo k tomu, že investor by měl jakékoli komplikace při výkupu pozemků, budete nápomocni?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: V tom nevidím problém, myslím si že investor si s tím poradí bez pomoci města, ale v případě, že by to bylo třeba, tak jsme samozřejmě připraveni s tím pomoci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane Kotasi, nedala se stavba navrhnout tak, aby nezasahovala do míst se soukromými pozemky?

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: To bohužel není možné, protože v současné době vztahy vlastnického území jsou takové, že státu respektive krajům patří většinou pouze pozemky pod stávající infrastrukturou, takže prakticky naprostá většina ostatních pozemků jsou pozemky v soukromém držení. Takže nešlo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní Kubalová, investora teď čeká proces přípravy zahájení stavby, tedy ta v uvozovkách papírová část, co za povolení musíte pro stavbu obchvatu získat?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Po schválení centrální komisí Ministerstva dopravy následuje proces posouzení vlivu na životní prostředí na jednotlivé složky, a dále je to dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby a výběr zhotovitele. Takže opravdu časově náročný postup.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pořád říkáme že jsme na začátku. Čím se tedy při takových stavbách začíná? Co musíte vyřídit nejdříve?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Úplně nejdříve schválení přes centrální komisi a následně proces EIA, který není úplně jednoduchý. Dále jsou to geologické průzkumy území, zaměření, a následuje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Získání pravomocného územního rozhodnutí a následné výkupy popřípadě, doufám že to nenastane, vyvlastňování jednotlivých vlastníků nemovitostí. Takže majetkoprávní příprava, inženýring celé stavby končí to opravdu až výběrem zhotovitele realizace stavby.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Už jste sama zmínila, že stavba podléhá schvalovacímu procesu EIA - posouzení vlivu na životní prostředí. Stanovisko byste měli znát do roku 2022. Co všechno je ve hře? Například: Určitě bude lidi zajímat jestli náhodou o něco nepřijdou, třeba o podzemní vodu a podobně.

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Určitě. Samozřejmě cílem posouzení je vliv jednotlivých složek na životní prostředí a na obyvatelstvo v okolí navrhované stavby. V rámci procesu EIA se samozřejmě navrhnou i jednotlivá opatření a kompenzace k minimalizaci negativních vlivů stavby na všechny složky životního prostředí, které musí být následně akceptovány a zapracovány do jednotlivých projektů respektive do projektové dokumentace.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Zatím mluvíte v obecné rovině, můžete třeba zmínit, co všechno budete posuzovat v rámci EIA?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Samozřejmě to bude vliv na ovzduší, na jednotlivé živočichy, vodní toky, podzemní vody, atd.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Druhé téma je za námi, posledním tématem je dopad výstavby obchvatu Havířov-Třenovice na místní část města.

Reportáž: Plánovaný obchvat povede přes čtyři městské části, ovšem jeho stavba se dotkne celého Havířova. Radnice na pravidelných schůzkách informuje o stavbě zástupce jednotlivých městských částí. Někteří lidé v Havířově a přímém okolí ale s výstavbou obchvatu nesouhlasí. Spolek Životice sobě předal vedení města petici, pod kterou se podepsalo téměř 4,5 tisíce lidí. Odpůrci stavby mají obavy, že městská část Životice bude obchvatem nenávratně rozdělena na dvě části. PODAŘÍ SE RADNICI PŘESVĚDČIT OBYVATELÉ MĚSTA O PŘÍNOSU OBCHVATU?

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, já jenom zopakuji to, co bylo řečeno v příspěvku: Podaří se radnici přesvědčit obyvatele o přínosu obchvatu?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Jsem o tom přesvědčen, ten přínos obchvatu je opravdu obrovský a kdo chce tak už v dnešní fázi projektové dokumentace vidí to zlepšení dopravní situace pro občany v rámci celého města. Jak už zaznělo v příspěvku, ovlivňuje to život všech městských částí a veskrze pozitivně, protože kvalitní dopravní napojení, zvlášť pro Havířov, který se nemusí bát nějakého zvýšení tranzitní dopravy. Jedná se hlavně o vyřešení té situace s vnitřní dopravou, nekvalitní napojení na Ostravu na Slovensko a na Polsko. Pro nás je prostě klíčové, pokud chceme naše město dále rozvíjet a rozvíjet kvalitní život pro naše občany, tak bez kvalitní dopravní infrastruktury se neobejdeme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Možná jen taková podotázka: Volají po obchvatu i obyvatelé, nebo je to jen vize radnice jak ulehčit dopravě ve městě?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Není to jenom vize radnice, ale je to otázka, která je v rámci Havířova na stole více než pětadvacet let nebo možná více než dvacet let. To je prostě věc, která se tady řeší hrozně dlouho a spousta lidí o tom ví. Dnes, kdy ty kontury toho řešení nabývají reálného charakteru, tak jsem přesvědčen, že pro Havířov a pro jeho občany to bude přínos velký.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Když říkáte, že se tak dlouho ta stavba chystá, proč se s ní začíná až v roce 2020 nebo respektive vážně se o ní uvažuje?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Tohle není úplně dotaz na mě, já tady opravdu tak dlouho nejsem, ale myslím si, že i investor a stát museli dojít do nějaké fáze. My jsme poslední město v rámci Moravskoslezského kraje o naší velikosti, jsme druhé největší město Moravskoslezského kraje, a jako jediné z těch velkých měst nemáme vyřešený obchvat. Máme před dokončením obchvatu Frýdku-Místku, začal se stavět obchvat Karviné. Havířov byl vždycky v těch prioritách někde vzadu a to se změnilo.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane náměstku, už tady několikrát padlo, že samotná stavba se dotkne mnoha lidí v Havířově. Jak s nimi komunikujete celý ten projekt?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : V rychlosti navážu na pana primátora. Volají nebo přicházejí za mnou lidé, kteří se ptají na výkupy pozemků apod., ale také přicházejí a ptají se jak to, že ten obchvat už není hotový? Například obyvatelé, kteří bydlí na Bludovickém kopci. My jim říkáme, že nejme schopni říct jak to, že to není hotové. Ale ty názory jsou různé. My se snažíme, aby ta debata byla pokud možno racionální, aby byla prostě o faktech a ne nějakých "pojmech dojmech", ale prostě o faktech konkrétního technického řešení, konkrétní situace, konkrétní technicko ekonomické studie. A takový příklad: V momentě, kdy byla technicko ekonomická studie, její koncept, hotový, tak s tímto konceptem jsem objel občanské komise, se kterými jsem jej komunikoval a chtěl jsem od nich jejich připomínky, jejich myšlenky, abych to dále mohl předat panu investorovi. Také jsme to samozřejmě řešili v komisi BESIP nebo v komisi pro územní rozvoj a snažíme se to opravdu komunikovat věcně a racionálně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Co ty lidi v tuto chvíli nejvíce zajímá?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Samozřejmě nejvíce je zajímá kudy to povede, jaké bude to trasování, jestli to bude čtyřpruh nebo dvoupruh, kde budou jednotlivé sjezdy, nadjezdy, jak dlouhý bude tunel byl častý dotaz. Takže takovéto dotazy,o kterých se tady dneska bavíme, protože opravdu jsme na počátku projektu, takže definujeme, jak by celý projekt měl vypadat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Padají třeba otázky typu jak by se některé území mohlo řešit jinak než je navrženo?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Ano byli za mnou občané, kteří navrhovali jinou trasu, ale tam je zásadní problém, že tato trasa není v koridoru zásad územního rozvoje a tím pádem není možno tam vést komunikaci první třídy.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore, v příspěvku padlo, že se výstavba obchvatu dotkne městské části Životice. Může se například stát, že by Životice usilovaly o odtržení od města? A kdyby se jim to povedlo, zhatily by jednu nebo více částí obchvatu?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Víte, já si myslím, že zviditelnění několika jednotlivců na úkor zbytku obyvatel této městské části není úplně zásadním problémem, tam hlavně došlo z jejich strany k dezinterpretaci některých názorů a některých informací, protože ony ještě v tu dobu vůbec nebyly známy. Takže informace o tom, že to zásadním způsobem zvýší dopravu na Podlesí, a zvýší dopravu ve městě, a přivede tranzitní dopravu, to již dneska z té technicko ekonomické studie víme, že není pravda. Občané na Podlesí nepřijdou o parkovací místa, tak jak tak bylo těmi zástupci tohoto spolku prezentováno. Takže je hrozně důležité dávat lidem kvalitní a pravdivé informace včas. A ohledně odtržení, jestli se nic nezměnilo, tak Životice nesplňují zákonné podmínky pro odtržení. Oni to věděli poměrně brzo. Já s lidmi z Životic mluvím, spousta mých přátel tam bydlí, jsem s nimi v kontaktu a drtivá většina obyvatel si odpojení městské části Životice od Havířova nikdy nepřála. Jsem o tom bytostně přesvědčen. A navíc si myslím, že i vzniklá mini obec, která by měla jenom těsně přes tisíc obyvatel, by byla v podstatě v dnešní době neživotaschopná, neměla by dostatek prostředků na svoje vlastní fungování a na pokrytí svých vlastních potřeb. To si drtivá většina obyvatel Životic uvědomuje a já jsem za to rád, že už dnes jsou lidé schopni ty informace posbírat a vyhodnocovat velmi racionálně a v tomhle směru bych jim chtěl velmi poděkovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Připusťme, ale kdyby se jim to náhodou podařilo, jaký by to mělo dopad na obchvat?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Kdyby se jim to náhodou podařilo... Jak jsem říkal ve svém příspěvku: Polemizovat nad tím je z mého pohledu velmi těžké, poněvadž nesplnilo zákonné podmínky pro to, aby se tak mohlo stát.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Nicméně, předali vám petici, co je jejím obsahem?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Petici nám předali, s tou peticí se vypořádala jak rada města, tak zastupitelstvo ji vzalo na vědomí, a obsahem té petice je, jak to říct, boj proti obchvatu. Ale jak říkám, ty informace, které byly součástí prezentace občanům z drtivé části nebyly pravdivé, takže v tomhle směru bych to asi takhle vnímal.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Město se zavázalo, že na vlastní náklady vybuduje prodlouženou Dlouhou třídu, proč je tato nezbytná pro výstavbu obchvatu, pane Niemieci?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Děkuji za ten dotaz. Já už jsem na něj trochu odpovídal v minulé odpovědi. Jenom, když pan primátor mluvil o některých dezinformacích, tak v rámci technicko ekonomické studie je předpokládaný náklad na prodlouženou Dlouhou 59 milionů korun. Není to jak někdo uváděl 200 nebo 300 milionů korun. Již v minulém volebním období se zastupitelstvo zavázalo, že prodlouženou Dlouhou bude realizovat jako investici napojení právě na obchvat, tak aby se celá část Podlesí mohla touto komunikací napojit na obchvat, nejezdila přes centrum města ale využívala tuto.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Proč to nemůže být součástí toho obchvatu a tím pádem zapracováno do celého toho projektu, tím pádem ani nefinancováno z městských peněz?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Protože je to vynucená investice, kterou nastavil investor tímto způsobem.

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Respektive není to na akci na investice stavbou, tím pádem ji nemůže financovat Ministerstvo dopravy resp. Státní fond dopravní infrastruktury.

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Jestli k tomu můžu, tak to napojení Dlouhé třídy je velmi důležité pro celý ten obchvat a v podstatě se jedná o to, aby se ta část dopravy z městské části Podlesí, která putuje přes celé centrum až na kruhový objezd, dostala už na této mimoúrovňové křižovatce na obchvat a byla schopna obkroužit celé město. Takže v tomto pohledu je to velmi důležitá stavba pro celý obchvat a jde to ruku v ruce. Není to, tak jak už říkala paní inženýrka, stavba, která je nezbytně nutná pro ten obchvat, nicméně pro nás je velmi důležitá pro to, aby ten obchvat plnil plnohodnotně svoji funkci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Teď už nám chybí možná jenom odpověď na otázku kolik to teda radnici nebo respektive pokladnu Havířova bude stát?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : 59 milionů, ale to není pouze jediná stavba. My třeba budeme řešit také ulici U skleníků v návaznosti na obchvat. Takže těch věcí, které celkově řeší dopravu v Havířově je více než pouze prodloužená Dlouhá, ale to je asi téma o kterém se nejvíce hovoří.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pánové a dámo, závěrečná otázka: Jak zasáhne stavba obchvatu, případně na jak dlouho, do života v Havířově? Začnu od pana projektanta, pane Kotasi.

Ing. Roman Kotas, Dopravoprojekt Ostrava: Předpokládaná doba výstavby je zhruba čtyři a půl roku, to znamená při optimálním scénáři, kdyby stavba začala v roce 2028, tak zprovoznění je reálné v roce 2032, dokončení stavby 2033. Čili doba poměrně dlouhá, je to dáno složitostí, technikou stavby, její délkou... Zásah samozřejmě do území města je dvojí, jedna věc je zatížení staveništní dopravou, protože toto nelze vyloučit, žádnou infrastrukturní stavbu takového rozsahu nelze postavit aniž by bylo okolí dotčeno. Druhou věcí je samozřejmě dopad na fungování dopravy, to znamená případná dopravní opatření, která v některých kritických místech samozřejmě mohou vyžadovat jak složitá opatření, tak i trpělivost ze strany uživatelů komunikačního systému.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane Niemieci?

Ing. Bohuslav Niemiec , náměstek pro investice a chytré město : Já budu pozitivní a řeknu, že věřím, že ten dopad bude co možná nejmenší, a že to všechno společně zvládneme.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Pane primátore?

Ing. Josef Bělica, primátor Statutárního města Havířov: Já budu taky na závěr pozitivní. Dnes máme zkušenosti se stavbou přednádražního prostoru a víme, že pro naše obyvatele je to taky velmi výrazný zásah do komfortu cestování, zvlášť při přesunu na nádraží. Tato rekonstrukce vyžaduje také obrovskou trpělivost ze strany občanů a já si myslím, že dnes a denně ukazují, že to vnímají jako velmi pozitivní a jsou velmi trpěliví, za což bych jim chtěl poděkovat a věřím, že se stejně budou stavět i k obchvatu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní Kubalová?

Šárka Kubalová - náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava: Pánové už všechno řekli, já jenom doplním, že ano, v rámci realizace jakýchkoliv staveb ve městech, popřípadě v okolí toho města, tak staveništním provozem vznikají dopravní omezení, zvýšená prašnost, hluk. Samozřejmě v rámci realizace jakékoliv stavby se tomu nelze vyhnout, takže vždy prosíme občany o trpělivost, vstřícnost. Ve výsledku ta stavba bude přínosem jak z hlediska plynulosti, tak hlavně bezpečnosti toho dopravního provozu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Dámo a pánové děkuji vám za účast na dnešním diskuzním fóru, téma obchvat Havířov-Třanovice je na začátku. Věřím, že se k tématu v některém z dalších pořadů televize Polar ještě vrátíme. Děkuji Vám za Vaše odpovědi.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry