Host dne

Zuzana Machová, rektorka VŠ Prigo: Přijímací řízení na VŠ a VOŠ PRIGO: motivační pohovor i test

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Skupina škol PRIGO zahrnuje celý systém vzdělávání od mateřské školy až po tzv. terciární vzdělávání. Vyšší odbornou školu PRIGO a Vysokou školu PRIGO představí dnešní host, docentka Zuzana Machová, která je rektorkou Vysoké školy PRIGO. Dobrý den.

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Tak paní rektorko, Vy nám dnes povíte trošku více o Vyšší odborné škole PRIGO a Vysoké škole PRIGO. Kdybyste na začátek měla říct, o který stupeň vzdělávání mají studenti větší zájem?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: No to je velice těžké říct, protože jak vyšší odborné vzdělávání, tak bakalářské programy vysokých škol, jsou z hlediska mezinárodní klasifikace vzdělávání na stejné úrovni, ale samozřejmě zde existují poměrně velké rozdíly. Ty rozdíly, ale určitě nejsou v kvalitě vzdělávání, ale jsou v zaměření těch jednotlivých vzdělávacích nebo studijních programů. Zatímco vyšší odborné vzdělávání je vzdělávání profesní, terciární, to znamená že je zaměřeno hodně do praxe, tak vysokoškolské studium v bakalářských programech je akademické, tzn. že je orientováno více do oblasti teorie, metodologie. Zároveň je důležité říct, že i vyučující, se kterými se studenti setkávají, tak se poměrně liší, protože na vyšších odborných školách vyučují zejména odborníci z praxe, zatímco na vysokých školách se setkáváme s akademiky, docenty, profesory, odbornými asistenty, kteří jsou nejen pedagogy, ale také vědeckovýzkumnými pracovníky, takže mohou zapojovat studenty do vědeckovýzkumné činnosti. Tím pádem asi nelze úplně říct, o které z těch studií je větší zájem. Ale určitě lze říct, že zájem o vyšší odborné vzdělání je u těch studentů, kteří upřednostňují praxi, chtějí se učit praxí, chtějí se setkávat s odborníky z praxe ve výuce, zatímco o bakalářské studium na vysokých školách mají zájem spíše ti více teoreticky orientovaní studenti, kteří zároveň chtějí trochu se přiblížit i vědě a výzkumu, a připravit se na navazující studia ať již v Česku nebo v zahraničí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Dá se rozpoznat už třeba v deváté třídě, kdy se rodiče a žáci rozhodují před přijímacím zkouškami, na kterou školu půjdou nebo potom v tom čtvrtém ročníku střední školy, dá se už v té době poznat, jestli ten student nebo žák by měl jít tou cestou vzdělávání více do praxe anebo toho vzdělávání, které ho připraví na vysokou školu? Nebo co byste poradila, jak se rozhodnout?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Určitě je třeba ty děti, žáky a studenty pozorovat a právě se zaměřit na to, jestli jsou schopné se učit spíše tím, že něco dělají, to znamená učit se tou praxí, a nebo jsou naopak spíše teoretičtěji zaměřené, studují z knih, více čtou, a toto je pro ně zajímavější. Takže určitě ty děti, které se více učí praxí, těm bych doporučila vzdělávání prakticky zaměřené, zatímco ty děti, které leží spíše v knihách, tak by možná měly putovat spíš na vysokou školu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Vy na PRIGU nabízíte Vyšší odbornou školu a u Vysoké školy také bakalářské studium. Vysvětlete rozdíl mezi vysokou školou, kdy student je v bakalářském studijním oboru a Vyšší odbornou školou?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: V tom bakalářském studiu vlastně student, jak už jsem říkala, jde více do hloubky toho daného programu, věnuje se více teorii, věnuje se více metodologii a objem praxe, který během toho studia absolvuje, není příliš vysoký. Vysoké školy dnes mají možnost nabízet jednak profesně zaměřené studijní programy a jednak akademicky orientované. Takže u těch profesních bakalářských programů nějaká praxe během studia existuje, ale určitě není zdaleka v takovém objemu, jak je to na vyšších odborných školách. Na vyšších odborných školách většina vzdělávacích programů zahrnuje stovky až tisíce hodin praxe, které studenti během toho studia absolvují přímo už od konkrétních zaměstnavatelů, kteří si je potom často vybírají vyloženě pro zaměstnání u sebe. My to pozorujeme zejména u našeho oboru všeobecná diplomovaná sestra nebo diplomovaná dětská sestra, kde naše sestřičky chodí na praxi do nemocnic a často už tam potom zůstávají.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Zůstanu tedy u vyšší odborné školy, jaká je nabídka na PRIGU?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Ta nabídka je poměrně široká, protože vyšší odborné školy ze své podstaty jsou schopné poměrně dobře a pružně reagovat na potřeby trhu práce a přizpůsobovat tomu neustále nabídku svých oborů, což děláme i my na PRIGU. Takže v současné době nabízíme jak obory z humanitní oblasti, tak obory, které jsou spíše přírodovědně zaměřené. V té humanitní oblasti určitě stojí za zmínku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo Sociální práce, a z té přírodovědné větve se soustředíme hlavně právě na zdravotnické obory jako je Diplomová dětská sestra, Všeobecná sestra anebo náš úplně nejnovější obor Veterinářství.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Reagujete také na trh práce?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Určitě, reagujeme jednak na potřeby trhu práce, což je zejména případ, opět bych zmínila, těch zdravotnických oborů, zejména Všeobecné sestry, ale reagujeme také na poptávku ze strany studentů, protože například obor Předškolní a mimoškolní pedagogika nebyl pro studenty v Ostravě až tak dostupný. Určitě ne na úrovni vyšší odborné školy, tak proto jsme s tou nabídkou přišli a postupně jsme rozšířili i do dalších měst, kde jsme viděli, že o tento obor je zájem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Jaké obory nabízí Vysoká škola PRIGO?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Vysoká škola PRIGO nabízí vzdělávání nejenom v těch bakalářských, ale i v navazujících magisterských studijních programech. V bakalářských programech jsou to zejména oblasti hospodářské politiky a správy, sociální politiky a sociální práce, a v navazujícím magisterském studiu je to opět studijní program hospodářská politika a správa. Všechny naše studijní programy nabízíme v prezenční i kombinované formě studia, studenti mohou studovat v českém, ale i v anglickém jazyce, kdyby se v něm chtěli zdokonalovat anebo předpokládají další studium v zahraničí.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Školy PRIGO jsou v Ostravě, Olomouci, Havířově, Novém Jičíně, Bruntále, ten rozptyl je tedy nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v Olomouckém kraji, dají se ty školy nějak porovnat?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Školy se malinko liší nabídkou programů, které nabízejí, protože reagujeme právě na to, jaká v tom daném regionu je poptávka po vzdělání. Ale všechny školy skupiny PRIGO určitě spojuje jednotná filozofie, kterou máme ve vzdělávání, a tím pádem by mezi nimi žádné velké rozdíly existovat neměly.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Možná taková doplňující otázka, kolik máte studentů na Vyšší odborné škole a Vysoké škola celkem?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Na vysoké škole je to aktuálně zhruba 300 studentů, ale ve vyšších odborných školách PRIGO už bychom dneska našli kolem patnácti set studentů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: A jenom pro srovnání pro laika Vyšší odborná škola běžná, jiná, jakákoliv jiná, kolik asi tak zhruba mívá studentů?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: U vyšších odborných škol je naprosto běžné, že mají řádově desítky studentů, to znamená 30, 50, 100. Vyšší odborné školy PRIGO jsou určitě největšími školami v České republice.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Čím to je?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Jsme dobří.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Součástí bakalářského studia na vysoké škole je nově program, který připraví studenty na další studium v zahraničí. Je to volba pro studenty nebo je to součást toho oboru, který si zvolí?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Pro studenty je to určitě volba. Nic takového není povinností, ale je to možnost, je to určeno zejména studentům, kteří už dnes vědí, že by chtěli pokračovat v navazujícím magisterském studiu na školách v zahraničí. Oni se k nám mohou přihlásit do jakéhokoliv z našich bakalářských studijních programů a paralelně u toho studovat v programu celoživotního vzdělávání, který by je měl připravit právě na ta studia v zahraničí. Je to program, který zahrnuje návštěvy prestižních zahraničních univerzit jako je Oxford nebo Cambridge, studenti se setkají se studenty absolventy těchto univerzit a zároveň vedeme k mimoškolní aktivitám, protože víme, že ty jsou často při přijímání na zahraniční vysoké školy rozhodující.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Přijímací řízení. Co je potřeba, aby se student k vám na PRIGO dostal?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Přijímací řízení na vysokou školu zahrnuje motivační pohovor, při kterém se snažíme poznat uchazeče, uchazeč taky trochu pozná nás, abychom věděli, jaká jsou vzájemně naše očekávání a abychom si byli jisti, že to studium, pokud studenta přijmeme, bude úspěšné a že bude mít smysl. Zároveň uchazeči o studium na vysoké škole mají možnost získat body za své mimoškolní aktivity, za předchozí úspěchy ve studiu, ale i třeba u nějakých brigád v zaměstnání, za zájmovou a dobrovolnickou činnost. Takže přijímací řízení k nám určitě není jenom o testu, ať už znalostním ani o testu studijních předpokladů, ale je to komplexní systém posuzování různých záležitostí tak, abychom opravdu věděli, který uchazeč se k nám hlásí. A u vyšších odborných škol, tam je to podobné, ani tam určitě nenajdete jenom nějaký test, i tam studenti podstupují právě ten motivační pohovor a mají možnost, aby jim byla uznána přijímací zkouška na základě předchozích úspěchů třeba ve studiu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Jak je to se školným u vás?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Školné v prezenční formě na vysoké škole PRIGO se neplatí, čili studium je pro prezenční studenty zdarma. Pro studenty kombinované formy nabízíme systém různých slev a stipendií tak, aby i pro ně bylo studium dostupné. A pokud jde o vyšší odborné školy, tak i tam v některých oborech je prezenční studium zdarma a tam, kde zdarma není, tak tam se školné pohybuje řádově v tisíci korunách ročně.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Není možná i to školné takovým předsítem toho, který student se k vám hlásí nebo může přihlásit?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Já pevně věřím tomu, že ne, protože my se opravdu snažíme studentům poskytovat systém takových slev a stipendií, aby to vzdělávání bylo dostupné pro každého. Takže i když jsme soukromou školou, ať už vyšší odbornou nebo vysokou, tak se nikdo nemusí bát toho, že by z jakýchkoliv ekonomických nebo sociálních důvodů u nás nemohl studovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Sledujete také studenty, kteří od vás odejdou, jak se uplatňují v praxi?

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Určitě sledujeme. Sledujeme to právě zejména na vyšší odborné škole PRIGO, protože to je studium, které je profesně zaměřené a právě ta uplatnitelnost absolventů v praxi je pro nás extrémně důležitá. Z naší zkušenosti víme, že například v oboru předškolní pedagogika je úspěšnost absolventů přes 95 procent. Podobně je tomu v oboru sociální práce. Takže úspěšnost je opravdu vysoká.

Renáta Eleonora Orlíková, TV POLAR: Paní rektorko já Vám děkuji za rozhovor.

Zuzana Machová, rektorka VŠ PRIGO: Děkuji Vám.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry