Energie a kraj

  • Výstava Volty.cz se zaměřila na úspory energií
  • Přes 10 % elektřiny na světě vyrábí vítr a slunce
  • Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: MS kraj podporuje projekt vodíkového údolí

Dobrý den, i v tomto týdnu pro vás máme premiéru magazínu TV Polar Energie a kraj. V úvodní reportáži navštívíme výstavu Volty v ostravském trojhalí, Okénkem mrkneme do světa větrné a solární energie a nakonec si budeme povídat s Danielem Minaříkem, zmocněncem kraje pro rozvoj vodíkových technologií.

Výstava Volty.cz se zaměřila na úspory energií

Elektrotechnická výstava Volty.cz v ostravském Trojhalí se zaměřila na úspory energií, chytré domácnosti a moderní elektroinstalační materiály.

René Pajurek, hlavní organizátor výstavy Volty.cz: „Hlavním cílem výstavy je, aby se návštěvníci seznámili s novými trendy v oblasti fotovoltaiky, úspory energií a aby načerpali nějakou inspiraci pro své podnikání nebo své domy.“

Jaký je program?

René Pajurek, hlavní organizátor výstavy Volty.cz: „Program je na tři dny a každý den jsou nějaké zajímavé přednášky.“

Jaký by měl být celkový výsledek?

René Pajurek, hlavní organizátor výstavy Volty.cz: „Spokojen bych byl, kdyby přišla spousta lidí a kdyby to bylo pro všechny užitečné, jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.“

Jakub Unucka (ODS), 1. náměstek hejtmana MS kraje: „ Já pevně věřím, že lidi se tady budou inspirovat a že najdou nějaká řešení pro svou domácnost nebo firmu, protože jedině úspory nám pomohou. Jinak se z toho nevyhrabeme. To je prostě fakt.“

Vystavovatelé z celé České republiky dorazili do Ostravy, aby v době energetické krize prezentovali nejrůznější chytrá řešení.

anketa: vystavovatelé

„Dáme lidem nějaké povědomí o tom, co je to fotovoltaika, co přináší, jaké jsou její výhody, jak ušetřit peníze. „

„Tato technologie umožňuje dálkové ovládání elektřiny, kdy vy pomocí vstupní brány programujete komplet celou elektroinstalaci v domě a můžete ji ovládat na dálku.“

„Představujeme různé ovládací prvky, ovládané na dálku pomocí wifi. Je to tzv. smarthome systém. Máme tam nějaké na dálku spínané zásuvky, dálkově ovládané prvky, kamery atd.!“

„Naše portfolio je zaměřené na bezdrátové technologie pro průmyslové použití, nicméně zde prezentujeme také chytré možnosti v rámci domácností.“

Elektrotechnickou výstavu Volty.cz navštívilo během tří dnů několik tisíc lidí včetně studentů středních škol s elektrotechnickým zaměřením.

Přes 10 % elektřiny na světě vyrábí vítr a slunce

Globální výroba elektřiny z větrných a solárních elektráren dosáhla loni téměř 3 000 TWh a tvořila tak 10,5 % z celkové produkce elektřiny. Ještě před 10 lety přitom uvedené zdroje neměly na globální výrobě elektřiny ani 1% podíl.

Podle zveřejněných hodnot měly v roce 2021 větrné elektrárny 6,8% podíl na globální výrobě elektřiny a solární elektrárny potom 3,7% podíl. Celkově bylo ve světě z bezemisních zdrojů, mezi které se kromě obnovitelných zdrojů započítává také jaderné elektrárny, vyrobeno 39 % elektřiny.

Od roku 2017 tvoří větrné a solární elektrárny většinu nově zprovozněného výkonu. Pouze za první tři čtvrtletí loňského roku bylo do sítě připojeno 364 GW nového výkonu v těchto zdrojích.

Obnovitelné zdroje jsou nyní základní volbou pro většinu zemí, které řeší rozšiřování nebo nahrazování výrobní kapacity elektráren. Země se k obnovitelným zdrojům přiklánějí už nejen kvůli dotacím či nařízením, ale stále častěji také kvůli konkurenceschopnosti těchto zdrojů.

V loňském roce byly z pohledu nově instalovaného výkonu u zhruba poloviny sledovaných zemí na čele solární elektrárny.

S tím, jak se loni globální ekonomika zotavovala z pandemie COVID-19, vzrostla meziročně spotřeba elektřiny o 5,6 %. Kombinace růstu poptávky, nižší výroby elektřiny z vodních elektráren a rostoucích cen zemního plynu znamenala, že se na trh dostalo více uhelných elektráren. Výroba elektřiny z uhelných elektráren vzrostla mezi lety 2020 a 2021 o rekordních 8,5 %. Více než 85 % z této výroby připadalo na 10 zemí, přičemž pouze Čína, Indie a USA stály za 72 procenty.

Emise CO2 ze sektoru výroby elektřiny vzrostly loni v důsledku vyšší výroby elektřiny z uhlí meziročně o 7 % na nový rekord ve výši 13 600 mil. tun.

Blížíme se do samotného závěru pořadu Energie a kraj. Ale už teď pro vás připravujeme reportáže do příštího vydání. Na viděnou.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: MS kraj podporuje projekt vodíkového údolí

Tomáš Tikal, TV Polar: Do pořadu Energie a kraj jsme si tentokrát pozvali pana Daniela Minaříka, krajského zmocněnce pro rozvoj vodíkových technologií. Dobrý den.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Za tu dobu, co jste krajským zmocněncem pro vodíkové technologie, se podařilo vytvořit vodíkový klastr. Můžete ho představit? A proč vlastně vznikl?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Vodíkový klastr je v podstatě, řekněme další logickou fází, řekněme když to řeknu od zmocněnce, logickou fází, řekněme rozvoje pojmu vodíkové údolí. V Evropě v podstatě dneska rozeznáváme nějakých řekněme 30, 40 regionů, v našem případě krajů, čili nějakých lokálních samospráv, které se k té myšlence rozvoje vůbec vodíkových technologií v regionu na vícero úrovních přihlásily. Tyto regiony jednak mají možnost vlastně z našeho pohledu čerpat velmi zajímavě prostředky mimo, třeba národní prostředky financování těchto technologií. Čili to je samozřejmě první důvod, proč klastr vzniká, protože většinou jsou tyto prostředky spojeny i s nějakou organizací a vnitřní domluvou jak s průmyslem, tak se všemi stakeholdery právě v tom kraji, aby to vodíkové údolí zachytilo veškeré články řetězce distribuce například vodíku. Musíme se jaksi bavit a vymyslet od výroby přes dopravu vodíku až po jeho spotřebu, která může být například v té bezemisní mobilitě. Ale v podstatě toto je dneska úkol klastru, který jednak je ve spolupráci i ze stakeholdery, s průmyslem naplánovat takovýto v podstatě infrastrukturní rozsáhlý projekt tak, aby byl ideálně z našeho pohledu samozřejmě schválitelný a potom financovatelný. Domnívám se, že takováto iniciativa v podstatě samozřejmě výrazně může přispět zase k posunutí prestiže nejen ČR, ale i Moravskoslezského kraje v rovině zvládnuté technologie. Dneska na high-level úrovni.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaký byl zájem moravskoslezských firem se zapojit do tohoto vodíkového klastru?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: My jsme se setkali během prvotních jednáních v podstatě s každým z těch partnerů, se kterým byla tato myšlenka rozvinuta se zájmem v velkým. Samozřejmě mohli jste zaznamenat, že v těch posledních měsících bylo podepsáno memorandum mezi Moravskoslezským krajem a jednotlivými v podstatě partnery. Dneska se bavíme cca o nějaké členské základně toho klastru na úrovni 25 členů více. Jsou to opravdu, když to tak řeknu, členové, kteří mají významný dneska podíl i v rámci ČR i Evropy na budování takovéto infrastruktury. Čili samozřejmě přinášíme sem i zájem se podílet na pilotních projektech, které jsou tím základním stupněm pro to, aby jsme na té mapce vodíkových regionů zasvítili a bylo vidět, že Moravskoslezský kraj tuto myšlenku chce rozvíjet a bere ji vážně.

Tomáš Tikal, TV Polar: S jakými pocity jste přijal otevření první vodíkové plničky, která vznikla v Dolních Vítkovicích v Ostravě?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Bezpochyby s velkou radostí. Je to signál i světu, že Ostrava a Moravskoslezský kraj díky investorovi, společnosti Cylinders Holding je schopno v dnešních dnech už v podstatě provozovat minimálně osobní vozidla na vodík a ta vlaječka pomyslná vodíkové plničky tedy může směle zasvítit i na té evropské mapce.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je to tedy spíše symbolický význam, nebo fakticky už se tam stojí fronty na tankování.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Fronty do té míry samozřejmě kolik je registrovaných vozidel. Kdyby jsme se na to podívali, budou to samozřejmě jednotky kusů. Nicméně je to ten základ, který učí zvládat naší vlastní státní správu, která má co do činění s takovouto výstavbou té infrastruktury, v těch krocích se a množstvích, které odpovídá potom řekněme dimenzování takovýchto zařízení, naučit v rámci postupů budování a výstavby i s takovýmito stavbami v podstatě nakládat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Zmiňovali jsme vodíkové údolí. To by mělo vzniknout někde tam v jižní oblasti Ostravy. Jak daleko je tento projekt?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Vodíkové údolí jako takové vnímáme opravdu na tom půdorysu celého kraje, respektive regionu. Možná asi cílíme teď řekněme do nějakého pojmu, který vznikl, řekněme vodíkového města, nemýlím-li se, nebo vodíkové čtvrti. Když to vztáhneme k Ostravě, určitě tato vize reflektována je, co se týče klastru i vlastně té myšlenky Vodíkového údolí. Je to propojení vodíkových technologií s bydlením. Stále jsme se tady bavili teď o nějakém segmentu dopravy, lehce jsem se zmínil o o tom, že vodík je schopen fungovat i jako základní surovina nebo energetický nosič pro průmysl. díváme se na to i tak, že je potřeba podpořit i ty aktivity, kde koncový zákazník, obyvatel města je schopen ten vodík využít, ať už bychom se bavili i o tom, že by mohl být vodík samozřejmě součástí v nějakém domíchávaném poměru plynovodní nebo plynofikační sítě. Čili teoreticky se dá říct, že každý ze zákazníků by dnes mohl mít i vodík ve svém plynovém sporáku, chcete-li.

Tomáš Tikal, TV Polar: Velkou roli hraje v tomto vodíku svém úsilí i výzkumné centrum ENET na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Jak vnímáte Vy tu roli, kterou plní a co by se dalo třeba ještě zlepšit?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Samozřejmě a bezpochyby ta role výzkumného centra ENET je klíčová. Koneckonců i má osoba je absolventem tohoto celoškolského ústavu, který je stále držitelem, když to tak řeknu, i prvenství, co se týče té výzkumné infrastruktury v oblasti vodíkových technologií, mám teď spíše na mysli instalovaný výkon vodíkových technologií, ať už palivových článků nebo elektrolýzy. Zatím v ČR bavíme se o nějakých řádech, desítek kilowattů pro informaci. Samozřejmě z pohledu i toho, i toho vnosu a know-how přípravy, samozřejmě potom i pracovníků nebo odborníků do té oblasti, je to nepostradatelný prvek z celého toho řetězce. Mimo jiné je i Vysoká škola báňská Technická univerzita prostřednictvím svého centra ENET i zakládajícím členem klastru.

Tomáš Tikal, TV Polar: Co uděláte pro to nebo co jste ochotni udělat pro to, aby se Moravskoslezský kraj stal opravdu evropským lídrem ve vodíkových technologií?

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Nabízí se rychlá stručná odpověď, že vše nebo maximum, chcete-li maximum, ale především je to jít přes ty jednotlivé krůčky, jak dimenzí technologií, tak samozřejmě vytvoření i celého toho konceptu, těch návazností tak, aby třeba ty technologie, které se na nás budou hrnout ve více segmentech, nezůstávaly solitérní. Ta solitérní aplikace, kterou dneska někdy můžete i vidět ve světě po Evropě, tak zůstává leckdy nedoceněná, protože nemá například to další nějaké využití nebo návaznost. Takže z toho pohledu rozvoje toho Vodíkového údolí je pro nás velmi zásadní, aby všechny ty kroky byly jednak pojmenovány, realizovány, aby fungovaly, samozřejmě jednak udržitelně, ale i komerčně.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pane Minaříku, děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky a myslím si, že ty události jdou dopředu tak rychle, že se brzy tady zase sejdeme a řekneme si něco nového.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Děkuji mockrát, budu rád. Na shledanou.

Daniel Minařík, krajský zmocněnec pro rozvoj vodíkových technologií: Mějte se hezky, na shledanou.

Tomáš Tikal, TV Polar: Blížíme se do samotného závěru pořadu Energie a kraj, ale už teď pro vás připravujeme reportáže do příštího vydání. Na viděnou!

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat