Vědci potvrdili chemickou kontaminaci řek v ČR a Polsku důlními vodami

  • 26. dubna 2021,
  • 18:16,
  • PR

Výzkum vlivu silně znečištěných důlních vod na kvalitu říční vody v oblastech s hornickou činností po zhruba dvou letech dokončili a vyhodnotili vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Hlavního báňského institutu (GIG) Katovice. V místech s vyústěním důlní vody do řek Ostravice, Odra a Olše prokázali významný výskyt pouze anorganických solí. V případě kovů, například barya a stroncia, a ostatních sledovaných parametrů nejsou jejich koncentrace nijak alarmující.

„Baryum je toxický kov. Stroncium se v přírodě, a tedy i v důlních vodách, vyskytuje ve formě, která ale toxická není. Říční toky jsou baryem a stronciem znečištěné jen v nejbližším okolí vyústění důlních vod. Týká se to zejména řeky Ostravice, kde jsme sledovali výtok z Vodní jámy Jeremenko. Pro laiky to znamená, že povrchové toky jen o něco dále od vyústění důlních vod nejsou těmito kovy znečištěny nad povolený rámec,“ uvedl k výsledkům dvouletého úsilí českých a polských vědců odpovědný šéf celého projektu Václav Dombek z VŠB - TUO.

Podle odborníků však dochází k několikanásobnému překročení přípustného průměrného ročního znečištění povrchových vod chloridy (tzv. zasolení). To se pak odráží i na koncentraci chloridů v dolní části toků. „Důlní voda má významný podíl na znečištění vody ve svém blízkém okolí chloridy prakticky na všech odběrových místech. Je to patrné jak na české, tak i na polské straně. Níže po toku dochází u chloridů k naředění, což pro kvalitu vody znamená, že dále po proudu řek toto zasolení způsobené důlními vodami již nepředstavuje pro obyvatelstvo ani vodní faunu žádné nebezpečí“ vysvětlil Dombek s tím, že výstupem z výzkumu je také vytvoření „databáze“ nových poznatků využitelných pro informační systémy o životním prostředí, pro další monitoring a aktualizaci dat, pro informovanost obyvatelstva, zainteresované veřejnosti i orgánů veřejné správy a zákonodárných institucí ČR a Polska.

Velice pozitivní je, že na základě radiometrického šetření nebylo v povrchových vodách prokázáno navýšení obsahu přirozených radionuklidů ani produktů jejich rozpadu způsobené důlními vodami.

Výsledkem, který vědce potěšil, je fakt, že nebylo prokázáno překročení limitů u polycyklických aromatických uhlovodíků. Jejich koncentrace se u vypouštěné důlní vody pohybovaly pod mezí detekce.

Vzhledem k tomu, že vliv důlních vod je společným problémem Čechů a Poláků v Hornoslezské pánvi, vytvořili odborníci během výzkumného projektu také jednotný metodický postup, jak všechny zmíněné vlivy a okolnosti dále sledovat. Výsledky monitoringu

a analýz nyní předají orgánům odpovědným za kvalitu životního prostředí na obou stranách česko-polské hranice. Ty pak mohou doporučit i úpravu legislativy.

Společný výzkum Čechů a Poláků z VŠB-TUO a GIG nese název SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami, je financován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a končí letos 30. 4.Bartoň a Partner s.r.o. - lokalita Martinov, centrum Ostravy, Hranečník
Ostrava
od 5 700 do 13 500 Kč/měsíc

Detail

SYMETRIS s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 18 500 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

LP Okno - Trans s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 55 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků