Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava se soustředí na větší bezpečnost cyklistů, přidá pro ně na cesty pruhy

  • Ostrava,

Ostrava pokračuje v realizaci cykloopatření na třídě 28. října – Opavská, v úseku Frýdlantských mostů. Cílem je zvýšit bezpečnost lidí na kolech a rozvíjet tuto formu udržitelné dopravy. Do poloviny června vzniknou v úseku Frýdlantských mostů (konkrétně Poděbradova – Bozděchova) vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, které naváží na stávající trasy. Opatření vyjdou na 3 miliony korun.

Městská třída 28. října – Opavská je jednou z nejvýznamnějších tepen v Ostravě, představuje přímé spojení z Moravské Ostravy do Poruby, je dlouhá 12 km. V jejím okolí žije 100 tisíc lidí, kteří na ní tráví čas a pohybují se po ní pěšky, autem, v MHD nebo na kolech. Aktuální opatření je jednou z dílčích etap projektu pro zkvalitnění městské třída 28. října – Opavská a reakcí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečnější cyklistické spojení městských částí.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Lidé významně favorizují vybudování přímého a kvalitního propojení Poruby s centrem města, nejlépe formou dělených stezek pro chodce a cyklisty, ideálně po obou stranách uličního profilu. Než bude možné tuto preferovanou variantu pro komunikace s vyššími intenzitami automobilové dopravy, a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h uskutečnit (vzhledem k nutným náročnějším stavebním úpravám v rámci budování cyklistické infrastruktury), je k zajištění vyšší bezpečnosti zranitelnějších účastníků silničního provozu zatím volen kompromis v podobě změny dopravního značení, včetně vodorovného dopravního značení, jež vytýčí vyhrazené a (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty."
Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Práce na řešení úprav pro cyklisty jsme zahájili v roce 2020, obdobně jako řada dalších vyspělých měst jsme chtěli aplikovat kroky k takovému rychlému řešení, které prostřednictvím nestavebních úprav podpoří cyklistickou dopravu ve městě. Hledání dohody s dotčenými subjekty zabralo dva roky, stále nejsme u konce, ale rozhodně je pozitivní, že jsme nalezli shodu na několika klíčových bodech a větší část trasy již můžeme realizovat. Letos by měla být kompletně zrealizována trasa z centra po vodárnu, nyní probíhá realizace Frýdlantských mostů, jednoho z nejproblematičtějších míst. Ačkoli řešení pro lidi na kolech, kterých aktuálně projede územím několik stovek denně, není zatím na 100 %, tedy fyzicky oddělené, je to určitě posun ke zvýšení jejich bezpečnosti. Zároveň jsou zachovány dva jízdní pruhy pro auta, které byly s ohledem na aktuální intenzitu dopravy a zajištění průjezdu IZS v místě identifikovány jako nezbytné."

Trasa navazuje na stávající cyklotrasy. Povrch vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty je pro lepší přehlednost vyznačen červeně, současně bude v předmětném úseku osazeno svislé dopravní značení. Řešení je schematicky znázorněno v přiložené grafice.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Nalezení shody na podobě jednotlivých úseků městské třídy byl a je dlouhodobý proces. Náměty na řešení míst, kde v současné době nevede cykloinfrastruktura, přinesl Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) s externím poradcem. Popisované řešení je výsledkem řady jednání zástupců města, projektantů Ostravských komunikací a. s., Policie České republiky, MAPPA, či Správy silnic Moravskoslezského kraje, jež zastupuje vlastníka komunikace, a úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky."

Po mnoha jednáních bylo přistoupeno k první etapě opatření, která se dotkla vodorovného dopravního značení na mostu Miloše Sýkory a zklidnění úseku k Sokolské třídě.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Vznikl (ochranný) jízdní pruh pro cyklisty, respektive piktogramový koridor, a prostor pro cyklisty v křižovatkách. V ulici Na Karolíně byl před křižovatkou s ul. K Šalamounu a Žofínská vyznačen symbol cyklisty, upozorňující řidiče na místo, kde cyklisté kříží tuto komunikaci. Byl povolen vjezd cyklistů do pěší zóny Nová Karolina. Náklady na tuto etapu opatření, realizovaných v červnu 2021, činily 293 000 bez DPH. Pro zajímavost lze doplnit, že (ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty, jež vznikly v rámci uvedené fáze opatření, byly prvním takovým dopravním opatřením na území města. Na zvýšený zájem nejen motoristů o platná pravidla chování v popsaných úsecích reagovala pracovní skupina odboru dopravy magistrátu Aktiv BESIP informační kampaní. Jejím posláním byla osvěta o právech a povinnostech jednotlivých účastníků silničního provozu v případě všech nově vyznačených dopravních značení na městské třídě."

Současná etapa prováděných opatření na Frýdlantských mostech začala v květnu a hotova má být v červnu 2022. Vyžádá si náklady ve výši 3 miliony korun bez DPH. A jednání stále pokračují nad řešením nejproblematičtějšího úseku trasy, ulice Opavské. V místě je vysoká hustota dopravy, jde navíc o extravilánový úsek s vyšší dovolenou rychlostí. K řešení situace je zpracováno více variant. Ať už půjde ve finále o kteroukoliv, bude nutné provést drobné stavební úpravy. Realizace této poslední etapy však zatím není i vzhledem k opravě mostu přes řeku Odru letos možná, připravována je proto na jaro 2023.

zdroj: Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy