Ekologicky šetrná sekačka díky spolupráci ZO ČSOP Levrekův ostrov a SmVaK Ostrava

  • 28. června 2022,
  • 21:10,
  • PR

Novou ekologicky šetrnou sekačku Rapid VAREA M161 s obracečem a shrnovačem píce pro péči o hodnotná luční společenstva a genofondové sady ovocných dřevin na území Moravskoslezského kraje mohla pořídit ZO ČSOP Levrekův ostrov díky spolupráci s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Ta pomohla neziskové organizaci uspět v grantovém programu mezinárodního fondu IFM Investors. Díky tomu získal spolek dominantní část prostředků nezbytnou pro pořízení stroje a příslušenství z externích zdrojů.

ZO ČSOP Levrekův ostrov je nezisková environmentálně zaměřená organizace vzniklá v roce 1998 s cílem zajistit ochranu, rozvoj a údržbu přírodního dědictví Moravskoslezského kraje, především na Hlučínsku a Opavsku. Činnost je dobrovolnicky zajišťována členy organizace a brigádníky – často mládeží, studenty a obyvateli příslušných obcí. Předmětem aktivit je zejména péče o louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. V současné době se organizace stará přibližně o 20 hektarů luk od silně podmáčených až po vysušené teplomilné trávníky na příkrých svazích.

„Od roku 2012 jsme vytvořili na několika hektarech řadu genofondových sadů ovocných dřevin Opavska a Hlučínska, kde je shromážděno na 300 starých a krajových odrůd. Také o tyto plochy oseté květnatými loukami se staráme. Doposud jsme používali zastaralé sekačky, které nevyhovují současným ekologickým, technických a hygienickým požadavkům. To se díky spolupráci s nejvýznamnější vodárenskou společností v regionu, které si velmi vážíme, podařilo změnit. Díky novému technickému vybavení probíhají naše aktivity s nejvyšší možnou mírou šetrnosti k okolnímu prostředí jak ve vztahu k rostlinám, tak drobným živočichům,“ říká statutární zástupce Levrekova ostrova Adrián Czernik.

Slavnostní předání sekačky a ukázka jejího provozu proběhla 23. června v Oldřišově na Hlučínsku za účasti vedení SmVaK Ostrava a představitelů obce. Vodárenská společnost pomohla neziskové organizaci s úspěšnou žádostí o zisk významné grantové podpory. Ta pokryla dominantní část prostředků potřebnou pro pořízení daného stroje.

„Jako společensky odpovědná společnost se snažíme v nejvyšší možné míře eliminovat dopady naší činnosti na životní prostředí. To ostatně dokládá fakt, že díky provozu malých vodních elektráren u centrálních úpraven pitné vody nebo významných vodojemů a kogeneračním jednotkám v areálech našich osmi největších čistíren odpadních vod jsme z hlediska spotřeby energie soběstační ze 40 %. Tento podíl se bude dle naší strategie dále navyšovat. Snažíme se také díky systému energetického managementu snižovat náročnost provozů, sledujeme certifikovaně jako teprve druhá vodárenská společnost u nás svou uhlíkovou stopu a pracujeme na jejím průběžném snižování. V areálech našich provozů zároveň uplatňuje prvky pro zvyšování biodiverzity,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.


Podle vodárenské společnosti je spolupráce s Levrekovým ostrovem při pořízení ekologicky šetrné sekačky prvním krokem k navázání dlouhodobého partnerství při péči o okolí vodárenských provozů v regionu. Ostatně těch SmVaK Ostrava v Moravskoslezském kraji provozuje a vlastní několik stovek. Z nich řadu na Opavsku a Hlučínsku, kde nezisková organizace působí.
LEFOX, s.r.o. - pracoviště Krnov
Krnov
od 8 100 do 18 000 Kč/měsíc

Detail

Futurel.cz s.r.o. - pracoviště
Opava
od 30 000 do 85 000 Kč/měsíc

Detail

AG družstvo Kružberk - Středisko (živočišné výroby) Kružberk
Kružberk
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků