Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Suchá nádrž Jelení na Bruntálsku je po měření vodohospodářů bezpečná a provozuschopná

Suchá nádrž Jelení na Kobylím potoce byla stavebně dokončena v roce 2019. Poté následovala řada technicko-bezpečnostních měření, která prokázala bezpečnost a provozuschopnost vodního díla. Obstála také v červnu 2020, kdy proběhla na Kobylím potoku krátká povodňová epizoda, během které bylo možno ověřit také skutečnou transformační funkci nádrže.

Nádrž Jelení byla navržena v rámci souboru opatření na horní Opavě. Svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak přívalových srážek a doplňuje tak klíčový prvek souboru opatření, kterým je připravovaná nádrž Nové Heřminovy.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Z uvedených opatření již byly v roce 2017 dokončeny suché nádrže Lichnov III a Lichnov V, v roce 2019 byla dokončena suchá nádrž Loděnice a suchá nádrž Choltický. Hráz suché nádrže Jelení se nachází severovýchodně nad obcí Karlovice na Kobylím potoce, 460 m nad soutokem s Adamovským potokem. Kobylí potok je ve správě státního podniku Lesy České republiky. Těleso hráze je navrženo jako sypané s jílovým těsněním, má výšku 16 m a délku 273 m."

V současné době se jedná o největší suchou nádrž se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji.

Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru Povodí Odry: "Podmínkou pro bezpečné provedení zkušebního provozu a ověření technického stavu hráze a sdruženého objektu, byla vhodná hydrologická situace, resp. dostatečný přítok do nádrže. Proto jsme využili výrazných dešťových srážek v roce 2020 a tání sněhu na přelomu roku 2020-21 k pozvolnému napouštění. Nejvyšší dosažená hladina byla na úrovni 518,75 m n.m., tj. max. hloubka vody u sdruženého objektu byla 8 m, objem zadržené vody v nádrži dosáhl téměř 300 tisíc m 3 , což je zhruba 40 % celkového objemu."

Po celou dobu zkušebního provozu byla průběžně prováděna měření všech veličin technicko- bezpečnostního dohledu (TBD), zejména denní sledování průsaků v měrných šachticích patního drénu, sledovalo se sedání a pohyby hráze a objektů a byla provedena rovněž krátká funkční zkouška spodních výpustí.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Výsledky deformetrických měření zahájené v průběhu sypání hráze na dilatacích sdruženého objektu potvrdily předpokládaný a bezpečný vývoj sedání podloží i po zvýšeném zatížení hráze v době napouštění."
Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry: "„Porovnáním výsledků měření monitorovacích bodů velmi přesné nivelace na koruně hráze od roku 2019 do současnosti bylo zjištěno, že sedání hráze dosáhlo hodnoty max. 30 mm, což je u hráze o výšce 14,9 m zcela adekvátní. Nádrž je provozována jako suchá. To znamená, že veškerý její objem o velikosti přibližně 865 tis. m 3 je za běžného provozu prázdný a je vymezen k zachycení povodní. Tento takzvaný retenční prostor je navržen tak, aby teoretická stoletá povodeň o návrhovém průtoku 33,5 m 3 /s byla utlumena na neškodný odtok 4,41 m 3 /s. Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. "Karlovický uzel" bude završen doplněním o revitalizaci mezi nádrží a horním koncem úpravy koryta Kobylího potoka nad Karlovicemi, které se v současnosti realizuje."
Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Samotná stavba nádrže byla započata v březnu 2017 a dokončena byla v červnu 2019. Celkový náklad stavby činil přibližně 150 miliónů korun."

Ničivou silou se voda zapsala do dějin Česka v roce 1997. Tehdy si povodeň vyžádala 50 lidských životů a škody za 63 miliardy korun. Jenom státní podnik Povodí Odry investoval 2,1 miliardy korun do odstranění povodňových škod a zhruba 2 miliardy korun do více než 80 opatření, která mají záplavám zabránit.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy