Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Památkáři nesouhlasí s výstavbou nejvyššího českého mrakodrapu Ostrava Tower

  • Ostrava,

Výstavba nejvyšší budovy v České republice je podle památkářů v rozporu s ochrannou kulturního dědictví. Navrhovaná budova prý nerespektuje ani platnou územně plánovací dokumentaci. Mrakodrap Ostrava Tower má mít 235 metrů a stát má na pozemku bývalé koksovny Karolina. Mezi obchodním centrem a ulicí 28. října na pozemku známém jako "Slza". Architekti nedávno dokonce přepracovali původní návrh, místo dvou věží má mít mrakodrap jen jednu ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů.

Architektonická studie návrhu 235 metrů vysoké budovy Ostrava Tower je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby podle památkářů neodpovídá měřítku historické zástavby v památkově chráněném území, výrazně zasahuje do panoramatu města a porušuje podmínky ochrany městské památkové zóny (MPZ) Moravská Ostrava a jejího okolí. Památkáři proto vyjádřili nesouhlas se záměrem výstavby.

Michal Zezula, ředitel NPÚ Ostrava: "Navrhovaný objekt výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! není v souladu s měřítkem zástavby městské památkové zóny (MPZ), nepříznivě ovlivňuje vnější i vnitřní obraz sídla, výrazně zasahuje do panoramatu města v blízkých i dálkových pohledech a je tak v rozporu s podmínkami ochrany předmětné MPZ."

Cílem výškové regulace v MPZ a v lokalitě Nová Karolina je zachování pohledových koridorů k chráněným objektům Trojhalí a v širším kontextu i k dominantám historického jádra města a k Dolní oblasti Vítkovice.

Michal Zezula, ředitel NPÚ Ostrava: "Plánovaný objekt je ve středu spojnice věže Nové radnice s vyhlídkou kavárny BOLT na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) a brání pohledům z jedné městské dominanty na druhou, a to obousměrně. Výšková budova navrhovaných parametrů se nevhodně uplatní i v dálkových pohledech z ulice 28. října na Slezskou Ostravu."

Památkáři zároveň poukazují na fakt, že navrhovaný objekt nerespektuje stávající platnou územně plánovací dokumentaci. V bodě „Urbanistické hodnoty a jejich ochrana, hlavní principy koncepce ochrany a rozvoje urbanistických hodnot“, je mimo jiné uvedeno:

  • „– zachovat ráz jedinečných struktur kvalitních urbanistických souborů zejména ve vyhlášených městských památkových zónách – a to především respektováním a zachováním historického prostorového uspořádání zástavby, měřítka a členění fasád“

Dále pak v bodě „Základní urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice“ se uvádí:

  • „– v blízkosti významných pohledových dominant a kulturních a urbanistických hodnot nepřipustit umisťování staveb a provádění změn v území, které by znehodnotily pohledové poměry na dominantu a negativně by ovlivnily hodnoty území“
  • „– při dostavbách, zejména v památkově chráněných územích, respektovat charakter území, hodnotnou okolní zástavbu, tvary střech, stavební a uliční čáru, výšku římsy, apod.“
Michal Zezula, ředitel NPÚ Ostrava: "Na základě uvedeného není pochyb, že by v případě realizace výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! bylo pozměněno a narušeno území Moravské Ostravy, které se vyvíjelo dlouhá staletí, a je charakterizováno jednotnou výškovou hladinou zástavby, rytmizovanou dominantami v podobě významných sakrálních a veřejných staveb, jejichž výška nepřesahuje 86 metrů (věž Nové radnice). Realizace budovy o výšce 235 metrů by nezaměnitelné panorama Ostravy, ve kterém se dále uplatňují vysoké pece a další průmyslové objekty v Dolní oblasti Vítkovice, zásadním způsobem přetvořila."

Obrovská hmota navrhované budovy podle památkářů negativně ovlivní vnímání architektonických hodnot historického jádra města, na jejichž vzniku se podílela řada významných architektů včetně několika světově uznávaných jako Camillo Sitte, Erich Mendelsohn nebo Bohuslav Fuchs. Investor nyní připravuje podklady, na základě kterých chce památkáře i město přesvědčit, že stavba se na místo hodí a zároveň splňuje potřebné parametry.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy