Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Největší český festival otevírá své brány! Beats for Love slaví 10. narozeniny

Přepište dějiny! Parafráze slavné hlášky komentátora Roberta Záruby je namístě. Beats for Love totiž slaví jubilejní 10. ročník a právě dnes, 3. července otevírá své brány. První kulaté narozeniny budou velkolepé – s nejnašlapanějším programem v historii v čele s francouzskou superhvězdou Davidem Guettou, novou podobou některých scén, spuštěním bezhotovostního systému plateb i výraznými změnami v areálu.

Desátý ročník Beats for Love bude hodnotící, ale i vizionářský. „Díky festivalovému muzeu jsme fanouškům připravili unikátní pohled do historie. Ale zároveň se nechceme topit v nostalgii, takže se už díváme i na další roky,“ říká šéf festivalu Kamil Rudolf. Ono „dívání se“ do budoucnosti si lidé můžou sami prohlédnout v areálu. Ten je prostorově největší, co kdy byl. A navíc organizátoři přichystali novou podobu Zion stage určené stylům reggae a jungle i koncept čtvrtí – tzv. districtů. „Připravujeme jich vícero, ale letos fanouškům nabídneme pohled do molten districtu nedaleko D&B stage. Prostor bude věnovaný světlu a ohni,“ slibuje art director festivalu Tomáš Nezval. A Kamil Rudolf dodává: „Moc se těším, až návštěvníci uvidí nasvícené budovy vysokých pecí. Myslím, že to bude novinka i pro vystupující. Je to něco, co tu ještě opravdu nebylo…“

Přijede legendární hitmaker David Guetta

Zmínění účinkující během čtyř dnů a nocí přilákají do Dolních Vítkovic desetitisíce fanoušků. Stačí se podívat na seznam hvězd, které do Ostravy přijedou: Lost Frequencies, Chase & Status, Roger Sanchez, Eric Prydz a zřejmě nejslavnější DJ světa, Francouz David Guetta. „Získali jsme ho po osmi letech snažení. Přiveze opravdu speciální show, během níž zazní hity, které mají na internetu miliardy přehrání,“ tvrdí programový ředitel Beats for Love Jiří Ramík. Guetta dá sobotním setem 10. ročníku festivalu symbolickou tečku.

Ale nejsou to jenom headlineři, celý program je nabitý jako peněženka po výplatě. Celkem vystoupí přes 500 umělců všemožných žánrů elektronické taneční hudby.

A k programu hodnému jubilejních narozenin nabízí pořadatelé i druhý ročník konference Talking Beats. Ta je letos rozdělená do tří dnů, od čtvrtka do soboty. Nový je i prostor – velín koksovny. Loni totiž kavárna U6 vypadala jako kalhoty zpěváka Dalibora Jandy – praskala ve švech. „Loňský ohromný úspěch nás těší, ale zároveň zavazuje. Připravili jsme řadu zajímavých témat. Nabídneme pohled do zákulisí našeho festivalu, budeme mluvit o kombinaci práce hudebníka a rodičovství a pokusíme se nabídnout i návod, jak se stát známým umělcem,“ láká fanoušky tvůrce Talking Beats Miroslav Ecker, známý taky pod pseudonymem DJ EKG.

Pozor – letos se v Ostravě platí cashless!

Kulatiny Beats for Love navíc doprovází nový merchandising, více odpočinkových zón pro návštěvníky, prostornější průchody mezi jednotlivými scénami a méně front u občerstvení. Ve spolupráci s generálním partnerem bankou ČSOB připravili pořadatelé poprvé v historii bezhotovostní systém cashless. Použitý bude při veškerých platbách v areálu i všech festivalových kempech. „Většina našich fanoušků si platit kartou, mobilem nebo hodinkami přála už v minulosti. A letos přišel čas cashless systém zavést. Zmizí fronty u bankomatů a věřím, že i delší čekání na jídlo a pití,“ doufá Kamil Rudolf.

Ti, kteří digitálně platit nechtějí, můžou využít předplacenou kartu, na kterou si „nabijí“ peníze hotově nebo jinou klasickou kartou. Veškeré podrobnosti najdou návštěvníci Beats for Love také ve festivalových novinách, které budou k dostání nejen u vstupu do areálu Dolních Vítkovic.

Dočtete se taky o dalším ročníku charitativního projektu Beats for Charity. Návštěvníci budou znovu pomáhat dětem z Moravskoslezského kraje, konkrétně devítileté Isabel z Petrovic u Karviné a sedmiměsíčnímu Dorianovi z Havířova. Cílem je překonat rekordní loňský ročník, během kterého fanoušci na dobročinné účely poslali 600 tisíc korun.

Poslední vstupenky – včetně těch VIP – seženete v předprodeji i na místě

Brány 10. ročníku největšího tuzemského festivalu a nejvýraznější akce elektronické taneční hudby ve střední Evropě se otevřou ve středu v 16 hodin. Zatímco pořadatelé varují před nákupem lístků „z druhé ruky“, v oficiálním předprodeji zbývají poslední vstupenky. K dispozici je posledních zhruba 5 % celofestivalových lístků, jednodenní vstupenky jsou stále v prodeji (a budou i na místě u pokladen).

A díky vytvoření další VIP zóny – a tím pádem i uvolnění jednodenních i čtyřdenních VIP vstupenek – si může ještě víc návštěvníků užít své nejlepší čtyři dny v roce. Podle odhadů by letos do areálu v Dolních Vítkovicích mělo v součtu dorazit víc než 160 tisíc lidí.

Vážení návštěvníci a fanoušci, užijte si velké narozeniny Beats for Love. V Ostravě se totiž na začátku července můžete dotknout festivalového nebe.

The biggest Czech festival opens its doors! Beats for Love is celebrating its 10th birthday

Rewrite the history! A paraphrase of the famous statement of the commentator Robert Záruba is appropriate. Beats for Love is celebrating its 10th anniversary and is opening its doors today, July 3rd. The first round of decade will be spectacular - with the most well-attended program in history headlined by French superstar David Guetta, with a brand new look of some stages, the launch of a cashless payment system and significant changes to the venue.

The tenth edition of Beats for Love will be evaluative, but also visionary. "Thanks to the festival museum, we have provided fans with a unique insight into history. But at the same time, we don't want to drown in nostalgia, so we're already looking to the next years," says the director of the festival, Kamil Rudolf. People can experience that "lookin into the future“ in teh area by themselves. The area is the largest one in terms of space that it has ever been. In addition, the organizers prepared a new form of the Zion stage designed for reggae and jungle styles, as well as the concept of districts - so-called districts. "We are preparing several of them for the future, but this year we will offer fans a look at the molten district near the D&B stage. The space will be dedicated to light and fire," promises the festival's art director Tomáš Nezval. And Kamil Rudolf adds: "I am really looking forward to the visitors seeing the illuminated blast furnace buildings. I think it will be a novelty for the performers as well. It's something that hasn't really been here before…

Legendary hitmaker David Guetta is coming

The aforementioned performers will attract tens of thousands of fans to Dolní Vítkovice during four days and nights. Just look at the list of stars coming to Ostrava this year: Lost Frequencies, Chase & Status, Roger Sanchez, Eric Prydz and probably the most famous DJ in the world, Frenchman David Guetta. "It took us eight years of trying. He will bring a really special show, during which he will play hits with billions of plays on the Internet," says Beats for Love program director Jiří Ramík. Guetta will set a symbolic end to the 10th edition of the festival on Saturday.

But it's not just about the headliners, the entire program is packed like a wallet after the payday. In total, over 500 artists of all kinds of genres of electronic dance music will perform.

And for a program worthy of a jubilee birthday, the organizers also offer the second year of the Talking Beats conference. This year it is divided into three days, from Thursday to Saturday. The space – the control room of the coke plant – is also new. "Last year's tremendous success pleases us, but at the same time obliges us. We have prepared a number of interesting topics. We will offer a behind-the-scenes closer look at our festival, we will talk about the combination of work as a musician and parenthood, and we will also try to offer guidance on how to become a well-known artist," the creator of Talking Beats, Miroslav Ecker, also known under the pseudonym DJ EKG, entices fans.

Attention - this year in Ostrava you can pay cashless!

In addition, jubilee Beats for Love is accompanied by new merchandising, more relaxation zones for visitors, more spacious passages between individual scenes and fewer queues for refreshments. In cooperation with the general partner ČSOB bank, the organizers prepared a cashless system for the first time in history. It will be used for all payments in the area and all festival campsites. "Most of our fans wanted to pay by card, mobile phone or watch already in the past. And this year, the time has come to introduce a cashless system. Queues at ATMs will disappear for good, and I believe that even longer waits for food and drink will disappear too," hopes Kamil Rudolf.

Those ones who do not want to pay digitally may use a prepaid card, which they can "top up" with money in cash or with another classic card. Visitors of Beats for Love can also find all the details in the festival newspaper, which will be available not only at the entrance to the Dolní Vítkovice area

In the festival newspaper, you will also find information about this year's Beats for Charity project. The visitors will help children from the Moravian-Silesian region again, specifically nine-year-old Isabel from Petrovice and seven-month-old Dorian from Havířov. The goal is to beat the last year's record, during which fans sent 600,000 crowns to charity.

You can still get the last tickets - including the VIP ones - in advance and on the spot

The gates of the 10th edition of the largest domestic festival and the most prominent electronic dance music event in Central Europe will open on Wednesday at 4 p.m. While the organizers warn against buying "second-hand" tickets, the official advance sale has the last tickets left. The last 5% or so of tickets for the entire festival are available, one-day tickets are still on sale (and will also be available at the box office).

And thanks to the creation of another VIP zone – and thus also the release of one-day and four-day VIP tickets – even more visitors can enjoy their best four days of the year. According to estimates, a total of more than 160,000 people should arrive at the site in Dolní Vítkovice this year.

Dear visitors and fans, please enjoy the big birthday celebration of Beats for Love. Because you can touch the festival sky in Ostrava at the beginning of July.Muž se dusil bramborákem na slavnostech, museli ho oživovat

Dnes 11:15 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Záchranáři zasahovali v sobotu večer u muže v ohrožení života na Frýdecko-Místecku. Najednou mu zaskočil bramborák a začal se dusit. Jídlo se z něj nedařilo dostat a muž upadl do bezvědomí.

Palkovičtí převzali ocenění Vesnice roku na svých tradičních slavnostech

Ve sportovně-společenském areálu v centru Palkovic se konal tradiční Festival dechovky spojený se slavnostmi guláše a piva.

Paraglidistka neplánovaně přistála na stromě, sundali ji hasiči

Včera 18:51 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

U nepodařeného přistání paraglidistky zasahovaly v sobotu tři jednotky hasičů v Kunčicích pod Ondřejníkem. Při přistání totiž uvízla na stromě.

Návštěvníci havířovského koupaliště už mohou jezdit na nových tobogánech

Tento týden dorazily konečně do areálu koupaliště poslední díly pro dokončení výstavby nových tobogánů. První návštěvníci si mohli atrakci vyzkoušet o víkendu. Nadšení bylo velké.

V Beskydech nabouralo auto do spadlého stromu. Bouřky opět zaměstnávaly hasiče

Včera 7:44 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Bouřky posledních dní jsou stále velmi intenzivní. Přívalové deště přináší obrovské množství vody a silný vítr láme stromy. Hasiči v Moravskoslezském kraji mají od pátečního večera opět plno práce.

Na Slezské nainstalovali speciální cyklopanely, sloužit budou nejen cyklistům

Majitelé elektrokol mohou ve Slezské Ostravě nově využít speciální cyklo panely, díky kterým si mohou dobít baterii nebo dofoukat pneumatiky. Panely ale mají více funkcí užitečných nejen cyklistům. Slezská Ostrava je v rámci města úplně prvním obvodem, který na svých cyklostezkách panely instaluje.

Lidé v Havířově si stěžují na přechody pro chodce, interval je podle radnice nastaven správně

12. července 2024 11:07 | Havířov | Bára Kelnerová | Regionální zprávy POLAR

Lidé často volají na havířovský magistrát a stěžují si, že světelný interval pro bezpečný přechod komunikace není dostatečně dlouhý. Semafory jsou ale podle radnice nastaveny správně.

Záchranáři ve Frýdku-Místku dostali klíče od domů s byty pro seniory

11. července 2024 16:31 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček | Frýdeckomístecký expres

Záchranáři mají občas problémy dostat se do domů, kde bydlí senioři. Město jim proto nechalo vyrobit kopie klíčů od domů zvláštního určení. Ty budou mít k dispozici ve všech výjezdových vozech a tím pádem se snadno, například v noci, dostanou do bytových domů.

Radnice v Horní Suché neodkoupí finské domky

12. července 2024 11:00 | Horní Suchá | Bára Kelnerová | Miniexpres Horní Suché

Zastupitelé v Horní Suché na mimořádném zasedání rozhodli, že radnice neodkoupí od soukromého vlastníka jednu z lokalit finských domů. Lidé přitom měli zájem si následně domky od obce odkoupit.

Senior, kterého pobodal roj vos na Krnovsku, poděkoval za záchranu života

11. července 2024 15:02 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Účastnil se ekologické akce Hnutí Duha a zrovna pracoval v lese poblíž obce Hynčice na Krnovsku. 66letého seniora přitom najednou náhle pobodal roj vos. V těžko přístupném terénu se k němu musel k prvotnímu ošetření spustit lékař z vrtulníku. Pak ho převezli do nemocnice v Krnově. Nyní všem poděkoval za bleskovou záchranu života.

Muž se dusil bramborákem na slavnostech, museli ho oživovat

Dnes 11:15 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Záchranáři zasahovali v sobotu večer u muže v ohrožení života na Frýdecko-Místecku. Najednou mu zaskočil bramborák a začal se dusit. Jídlo se z něj nedařilo dostat a muž upadl do bezvědomí.

David Moravec

12. července 2024 13:38 | Celý MS kraj | Renáta E. Orlíková

ředitel festivalu

Ivan Strachoň (KSČM)

12. července 2024 13:34 | Celý MS kraj | Renáta E. Orlíková

lídr v krajských volbách

Srpnový velký závod dračích lodí na Slezské Hartě měl předehru v závodě mládeže

12. července 2024 11:10 | Celý MS kraj | Karel Soukop | Jesenický expres

Závody dračích lodí mládeže na Slezské Hartě měly být původně jen malou pozvánkou na velké závody dospělých v srpnu. Účast celkem 14 posádek základních i středních škol a atmosféra závodů si však za těmi velkými vůbec nezaostávala.

Bruntálská sportovní gymnastika načala novou kapitolu svých dějin mezinárodním trojbojem

12. července 2024 11:01 | Celý MS kraj | Karel Soukop | Jesenický expres

Novou kapitolu svých dějin nakousla bruntálská sportovní gymnastika TJ Praděd. V loňském roce se městu podařilo prosadit Zafinancovat novou pružnou podlahu, která splňuje podmínky pro mezinárodní závody. A právě ty si bruntálské gymnastky poprvé vyzkoušely.

Farma ve Staré Vodě u Světlé Hory obhájila titul Regionální potravina MS kraje

12. července 2024 10:53 | Celý MS kraj | Karel Soukop | Jesenický expres

Farma U Stromovouse ve Staré Vodě obhájila titul Regionální potravina MS kraje. Získala ho za Jesenický horský sýr z vlastní produkce. Na farmě chovají vlastní krávy plemene Jersey a hnědé krátkosrsté kozy. Na oslavu titulu na farmě pořádali veřejnou ochutnávku sýrů.