Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Povodí Odry provádí zásahy na tocích ekologickým způsobem

Státní podnik Povodí Odry jako správce významných vodních děl, provádí provozní zásahy ekologickým a k přírodně šetrným způsobem. Na vodních tocích vznikají rybí přechody, upravují se tak, aby bezpečně a plynule převáděly průtoky vody a umožnily migraci živočichů a také se například některé stávající malé vodní nádrže postupně doplňují o tůně, ostrovy nebo litorální zóny, které pak podporují místní mikroklima, jsou zásobárnou vody pro zvěř a lidé tato místa vyhledávají k odpočinku.

O 30 malých vodních nádrží se stará státní podnik Povodí Odry ekologickým, přírodě blízkým způsobem. Malé vodní nádrže jsou účinnou ochranou proti povodním, oblíbeným místem rybářů a vyhledávaným místem pro odpočinek. S nastupující klimatickou změnou získávají malé nádrže další významný rozměr. Mohou sloužit jako lokální biotop, který poskytuje stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry, vytváří místní mikroklima a také jsou zásobárnou vody pro zvěř.

Šárka Vlčková, mluvčí, Povodí Odry, s. p.:  “U některých starších nádrží doplňujeme přírodě blízké prvky, jako například tůně a ostrovy, ale i takzvané litorální zóny. Při těchto činnostech je nutné odbahňování nádrží nebo rekonstrukce funkčních objektů. U nově připravovaných nádrží jsou zmíněné ekologické prvky součástí projektu.”

Od roku 2012 do roku 2022 vodohospodáři doplnili přírodě blízká opatření u starších malých vodních nádrží i nově budovaných. U deseti vodních děl tak významně přispěli ke zlepšení ekologické stability krajiny, podpoře rozmanitosti životního prostředí a zmírňování působení sucha na krajinu. 

Vodohospodáři údržbu vodních toků provádí nejen ekologicky, ale zároveň s respektem k přírodním zákonitostem. Jedná se hlavně o údržbu štěrkových a hlinito štěrkových lavic v korytech vodních toků. Od roku 2017 se státní podnik Povodí Odry zaměřil na údržbu štěrkonosných lavic na Ostravici, Olši, Morávce a dalších tocích v celkovém objemu 55 tisíc m3 štěrku.

Šárka Vlčková, mluvčí, Povodí Odry, s. p.: “Tento způsob úpravy se provádí zejména v povodí řeky Morávky, přírodní památky, takzvané Skalické Morávky. Kdy na základě projekce průtoků a stavech v příslušném povodí je možné přistoupit na sestupné povodňové větvi přistoupit k posílení povodňových průtoků zvýšeným odtokem z nádrže, který zajistí posunutí štěrkových lavic a jejich přirozený vývoj a uvedení do inertního stavu. Po průchodu velké vody se v říčním korytě tvoří náplavy, a to převážně na obdobných místech. Povodňové průtoky tento více či méně rovnovážný stav stav periodicky nepravidelně narušují. Vzniká tak fenomén štěrkových lavic, kdy na jedné straně, kdy velké průtoky nánosy posouvají dále po toku a na druhé dochází po kulminaci na sestupné povodňové vlně k jejich usazování a vytváření nových nánosů. Takto nově vzniklé sterilní biotopy z usazených sedimentů prospívají některým chráněným rostlinám, například třtině pobřežní a vzácným druhům dřevin jako vrba šedá a lýkovcová.”

Po určité době lavice postupně přirozeně zarůstají vegetací a náletovými dřevinami. Bohužel se tak snižuje kapacita průtoku a navíc kořeny stromů brání posunu a pohybu štěrkových lavic. Tím je snížena protipovodňová ochrana.

Šárka Vlčková, mluvčí, Povodí Odry, s. p.: “V případě uvolnění dřevin za povodně se navíc mohou vytvářet nahodilé zátarasy, a tak rovněž ohrožovat ochranu okolí řek před povodněmi. Asi polovina štěrkových nánosů je ponechána v korytě a zbývající objem odtěžených sedimentů je použit pro úpravy vodních toků.”

Stranou pozornosti vodohospodářů nezůstaly ani jezy a spádové objekty. Upravují je tak, aby byly migračně prostupné vodním živočichům, proto se budují tzv. „rybí přechody“. Zásahy do přirozené trasy řek v minulosti způsobily ztrátu jejich přirozené členitosti, zrychlil se průtok, došlo k omezení migrace vodních živočichů a zároveň se snížila samočistící schopnost toku. Proto Povodí Odry přistupuje přednostně k renaturaci, tedy opětovnému navracení přirozenosti vodních toků. Hlavním cílem revitalizací je postupné zmírnění sucha a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a organismy.

Nahlásit chybu
SANITKA.ORG s.r.o. - Jablunkov
Jablunkov
od 21 000 Kč/měsíc

Detail

VaKo stavební s.r.o. - Kopřivnice
Kopřivnice
od 33 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

EMFI Group s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 25 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail