Mimořádná zpráva:
Načítám...
 • Načítám...
>

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro přehradu v Nových Heřminovech

Celý MS kraj |

Stavební úřad v Bruntále vydal územní rozhodnutí na výstavbu protipovodňové přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zahájení stavebních prací na přehradní hrázi se předpokládá v roce 2027. Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 miliardy korun včetně opatření v obci Nové Heřminovy.

Ministerstvo zemědělství pověřilo přípravou a realizací souboru opatření na horní Opavě s klíčovým prvkem těchto opatření údolní nádrží Nové Heřminovy Povodí Odry, státní podnik. Postup přípravných a realizačních prací je řízen příslušnými usneseními Vlády ČR (naposled z května 2022).

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Zahájení přípravných stavebních prací se předpokládá v roce 2026 a vlastní stavební práce na přehradě by měly být rozvinuty v letech 2027 až 2031 a na rok 2032 je plánováno první napouštění nádrže, její zkušební a plné zatížení a následně uvedení do běžného provozu. Nezbytnou podmiňující stavbou je přeložka silnice I/45 podél plánované zátopy vodního díla, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic z pověření Ministerstva dopravy."

Údolní nádrž Nové Heřminovy je součást Opatření na horní Opavě, která se skládají z měřicích stanic (zhotoveny v počtu 9 stanic), z malých vodních nádrží (zhotoveno 5 nádrží s celkovým objemem kolem 1 mil. m 3 ) a z říčních úprav (zhotoven jez Kunov a říční úpravy, které jsou již samostatně funkční, postupně se připravují a budou realizovat další úseky). Celkem již bylo při přípravě a realizaci Opatření na horní Opavě investováno 1,343 miliardy Kč. Bez údolní nádrže Nové Heřminovy nebude systém jako celek plně funkční a spolehlivý.

Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry: "Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na povodňové vlny pro údolí toku Opavy, tak nalepšovací účinek pro zvolenou zabezpečenost odtoku vody z nádrže, a to i pro budoucí generace, které může ohrožovat klimatická změna."

Připravovaná vodní nádrž Nové Heřminovy je víceúčelovým vodním dílem a řeší

 • ochranu 16 tisíc obyvatel před povodněmi zejména v Nových Heřminovech, Zátoru, Branticích, Krnově a v Opavě
 • sucho na řece Opavě od přehrady po soutok s Moravicí ve městě Opava včetně úseku tzv. hraniční Opavy (střednice koryta vytváří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem) a po převážnou část roku bude nádrž garantovat nalepšovaný průtok 1 100 l/s
 • odvedení splaškových vod z budoucího rozvojového území předpokládané rozptýlené zástavby podél zátopy vodního díla včetně splaškových vod z provozního střediska přehrady směrem do Zátoru, u vlastní obce Nové Heřminovy se předpokládá čištění odpadních vod lokálním způsobem v místě jejich vzniku
 • zlepšení ekologického stavu řeky Opavy pod přehradou pomocí revitalizací a úprav toku přírodě blízkým způsobem
 • rozvoj rekreace a pracovních příležitostí kolem zátopy vodního díla a jeho okolí
 • výrobu tzv. zelené energie využitím vodní síly

Projektová dokumentace údolní nádrže kompenzuje

 • chod splavenin řekou Opavou návrhem usazovacího místa nad zátopou budoucího vodního díla a rozplavovacím objektem pod přehradou
 • zprůchodnění přehradní hráze pro vodní organismy pomocí vytvoření drobného vodního toku, který vznikne a bude odvádět část průtoku již nad zátopou, a který bude výškově veden zhruba po vrstevnici, projde tělesem hráze a následně bude traverzovat zpět do toku, kdy zároveň zhruba u poloviny základního odtoku tak nebudou měněny jakostní parametry povrchové vody řeky Opavy
 • resp. podporuje dynamiku a rozmanitost řeky Opavy v horním konci vzdutí, kde jsou navrženy tůně, říční ramena a litorální pásmo. Podél zátopy a navrhovaných objektů budou vysazeny břehové a doprovodné porosty

Vodní dílo Nové Heřminovy využívá synergického efektu a spolupracuje s malými vodními nádržemi, říčními úpravami převážně prováděnými přírodě blízkým způsobem a komplexními pozemkovými úpravami v krajině, a tím se zajišťují výše uvedené účely.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "V současnosti se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení přehrady Nové Heřminovy a na přípravě říčních úprav pod hrází, které se musí zhotovovat postupně směrem po vodě od obce Zátor, přes Brantice až po město Krnov včetně, kde se myslí i na humanizaci toku, a to návrhem kupříkladu náplavek nebo propojením řeky a domů s pečovatelskou službou pro seniory. Samostatně je již připraveno zahájení protipovodňové stavby v Branticích, jejímž řešením je změna pevného jezu na jez pohyblivý se zapojením obtokového ramene za povodní, která již nyní přinese obci užitek. A pro umožnění výstavby protipovodňových opatření v Zátoru se připravuje kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zátor."

Na jedné straně je prakticky připravena budoucí zátopa údolní nádrže Nové Heřminovy, z níž již jsou vymístěny stavby od rodinných a rekreačních domů až po zemědělské objekty a na straně druhé zásadní část obce Nové Heřminovy (kolem jejích 4/5) zůstává připravovanou přehradou nedotčena a je umožněn její postupný a přirozený rozvoj profitující z umístění vodního díla pod obcí.

Základní parametry údolní nádrže Nové Heřminovy

Tížní betonová hráz o délce v její ose 330 m, výška hráze 26,5 m, celkový objem nádrže 14,54 milionů m3 a z toho 11,56 milionů m3 je určeno k tlumení velkých vod (stoletá povodeň je tlumena z 206 na 100 m3/s), celková plocha zátopy činí necelých 130 ha. Zásobní objem o velikosti 3 milionů m3 zajistí nalepšovací účinek 1 100 l/s. Přehradní hráz je navržena na návrhovou tisíciletou povodňovou vlnu a musí odolat i kontrolní povodňové vlně, která byla stanovena na 10 000 letou vodu.

O přehradě v Nových Heřminovech se jedná už 100 let

 • 1923 - První projekt přehrady v Nových Heřminovech.
 • 1960 - Vyhlášena stavební uzávěra v obci kvůli výstavbě nádrže, která se měla začít budovat v nejbližší době a sloužit jako zásobárna vody pro ostravskou aglomeraci.
 • Počátek 90. let - Rozvoj průmyslu na Ostravsku se zastavil, klesla poptávka po vodě. V obci úředníci povolili stavbu několika rodinných domů a rekonstrukci současných.
 • 1994 - Byl schválen územní plán velkého územního celku Jeseníky, který s přehradou počítá.
 • 1997 - Po povodni přijel do obce ministr zemědělství Josef Lux a podle Mladé fronty Dnes prohlásil, že přehrada se začne budovat do roka a do dne.
 • 1998 - Byla vypracována studie posuzující protipovodňový charakter nádrže.
 • 1999 - Konala se Krnovská konference o protipovodňových opatřeních, na stole ležel jediný projekt - přehrada; obce z regionu hlasovaly: 13 obcí pro přehradu, čtyři ji nevyloučily a čtyři byly proti.
 • 1999 - Okresní úřad v Bruntále požadoval vypracování alternativních studií protipovodňových opatření.
 • 2001 - Ministerstvo zemědělství za vlády Miloše Zemana (ČSSD) dokončilo studii srovnávající účinky různých ochran proti stoleté vodě. Změnu využití půdy v krajině, postavení deseti poldrů nebo výstavbu nádrže v Nových Heřminovech. "V případě povodňové ochrany Krnova je nádrž Nové Heřminovy nezastupitelná," uváděla studie.
 • 19. června 2003 - Zastupitelé Moravskoslezského kraje doporučili zatopení vesnice Nové Heřminovy. Rozhodovali se mezi velkou a malou variantou přehrady. Velká znamená zatopení celé vesnice, malá několika domů.
 • 12. března 2004 - Petici proti zaplavení obce s více než 4000 podpisy předali aktivisté sdružení Arnika na MZe. Ekologové namítali, že by přehrada změnila klima v oblasti a že existují šetrnější řešení, jak by šlo vodu zadržet už ve vyšších polohách hor.
 • 30. července 2005 - Unie pro řeku Moravu představila studii řešící ochranu Krnova zvýšením kapacity koryta a revitalizací řeky.
 • 10. května 2006 - Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) o nádrži nerozhodla. MZe chtělo pokračovat v přípravných pracích, ministerstvo životního prostředí navrhlo jiná řešení (kombinaci technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření).
 • 12. března 2007 - Kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil, že konečný návrh protipovodňových opatření v povodí horní Opavy má vláda dostat do konce března 2008. Doporučeny byly tři varianty - stavba nádrže Nové Heřminovy, stavba této nádrže v menší verzi, kdy nebude zatopena obec, a tzv. nulová varianta.
 • 11. dubna 2008 - MZe představilo variantu menší přehrady, podle níž má přehrada zaplavit 60 objektů obce. Ministerstvo upustilo od původní velké přehrady, která by zaplavila v údolí celou obec - šlo by o 156 objektů, z toho 87 obytných. S řešením za téměř osm miliard korun (včetně silnice) souhlasilo i MŽP.
 • 21. dubna 2008 - Topolánkova vláda schválila menší variantu nádrže.
 • 30. srpna 2008 - Obyvatelé Nových Heřminov v místním referendu vyjádřili nesouhlas s výstavbou přehrady.
 • 16. února 2011 - Vláda Petra Nečase (ODS) schválila materiál o finančním zabezpečení přípravy stavby přehrady.
 • 22. února 2012 - Ministerstvo životního prostředí schválilo studii EIA posuzující vlivy přehrady na životní prostředí.
 • 18. září 2013 - Vedení obce projekt přehrady odmítlo. Podle zástupců obce územní plán vesnice s nádrží nepočítá a mohou tak blokovat stavbu.
 • 16. října 2013 - V Nových Heřminovech začala demolice první budovy. Povodí Odry už vykoupilo většinu nemovitostí.
 • 13. února 2014 - Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu Nových Heřminov, která napadla zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
 • 16. dubna 2014 - Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválila materiál ke stavbě přehrady s tím, že včetně dodatečných protipovodňových opatření a přeložky komunikací by měla stát zhruba šest miliard korun. Ministr zemědělství Marián Jurečka již dříve řekl, že stavba by měla začít v roce 2018.
 • 4. června 2014 - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost přípravného výboru, který navrhoval zopakovat referendum o stavbě. Zastánci nového referenda pokládají odmítnutí přehrady v referendu v roce 2008 za chybu, která obci svazuje ruce, musí projekt odmítat a nemůže jej využít pro rozvoj obce.
 • 13. srpna 2014 - Povodí Odry zahájilo první stavby související s výstavbou přehrady.
 • 4. listopadu 2014 - Obec neuspěla v boji proti zásadám územního rozvoje kraje. NSS zamítl jejich kasační stížnost.
 • 20. března 2017 - Ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč řekl, že přehrada by se měla začít stavět v roce 2020. Společnost má vykoupeno 98 procent nemovitostí. Přehrada si žádá demolici 33 obytných a rekreačních staveb a čtyř zemědělských areálů.
 • 21. listopadu 2018 - Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost obce Nové Heřminovy, která neúspěšně bojovala proti vymezení přehrady v zásadách rozvoje kraje.
 • 16. října 2020 - Povodí Odry zahájilo další etapu demolice vykoupených objektů. Uvedlo, že do dvou měsíců demoliční firma odstraní 17 staveb. Později společnost oznámila, že stavba přehrady začne nejdřív v roce 2025 a trvat by měla pět let.
 • 26. června 2023 - Stavební úřad v Bruntále vydal územní rozhodnutí na výstavbu přehrady. Zahájení prací na hrázi se předpokládá v roce 2027. Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 miliardy korun včetně opatření v obci Nové Heřminovy.
Nahlásit chybu


K tématu

V Karviné staví nové dětské dopravní hřiště

4. července 2023 15:59 | Karviná | Monika Danková

Karviná se rozhodla postavit nové dopravní hřiště pro děti na jiném místě ve městě. Nově se bude nacházet poblíž Základní školy Prameny, jeho součástí bude i nový výuková budova, venkovní posezení pro rodiče a velké parkoviště.

V Karviné staví nové dětské dopravní hřiště v jiné části města

26. června 2023 16:00 | Celý MS kraj | Monika Danková

Karviná se rozhodla postavit nové dopravní hřiště pro děti na jiném místě ve městě. Nově se bude nacházet poblíž Základní školy Prameny, jeho součástí bude i nový výuková budova, venkovní posezení pro rodiče a velké parkoviště.

Do parkování letos Nový Jičín investuje více než 5 milionů

20. července 2023 10:52 | Nový Jičín | Petra Dorazilová

Letní stavební ruch v Novém Jičíně se týká i parkování. Nová parkovací místa vznikají například ve Smetanových sadech. Jinde vedou stavební práce k úpravám ploch tak, aby na nich mohla auta stát legálně.


Opavou prošel slavnostní průvod k 800 let města. Zapojili se do něj školky, školy, sportovci i spolky

Včera 19:33 | Opava | Yvona Fajtová | Opavský expres

Opava slaví FEST. To byly dva dny plné zábavy úplně pro všechny, kterými vyvrcholily oslavy 800 let od první písemné zmínky o městě. Zahájeny byly slavnostním průvodem Setkání věků v čele s králem Přemyslem Otakarem I.

Ostravské včely budou mít pořádný výhled. Úly mají pod věží radnice

Věž nové radnice v Ostravě bude mít nový netradiční účel. Na ochoze totiž městské lesy chystají úly pro včely, které pomohou s opylováním květinových záhonů i stromů v Komenského sadech a okolí centra. Podle odborníků může být vysoko položený úl výhodou.

Letecká havárie na Opavsku byla námětem cvičení složek IZS

Včera 18:21 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

Letadlo mělo po startu z letiště technické potíže, vzápětí se zřítilo a narazilo do stroje, který se zrovna chystal na start. V obou strojích bylo 20 lidí, kteří utrpěli různá zranění. Na místě byli i mrtví. Takový byl námět taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému na Opavsku.

Krok za Šimonka vykonali v Novém Jičíně i policisté, hasiči a zdravotníci

V Novém Jičíně se uskutečnil 3. ročník benefiční akce Krok za Šimonka. Běžeckého závodu se zúčastnili i hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři - konal se na podporu chlapce, který trpí vzácnou metabolickou nemocí.

Dny města Orlové proběhly rovnou na čtyřech stagích

Dny města Orlové 2024 nabídly bohatý program plný hudby, tance a aktivit pro děti i dospělé.

Polská scéna TD předvedla ve Stonavě Šikmý kostel

Včera 13:46 | Stonava | Jiří Brzóska | Stonavský expres

Stonavu nedávno poctila svou návštěvou polská scéna Těšínského divadla, která přinesla do místního kulturního domu PZKO jedinečný divadelní zážitek. Na programu byla hra „Šikmý kostel“, jejíž předlohou je stejnojmenná kniha Karin Lednické.

Program pro krajské volby představila SOCDEM. Kandidátku vede Svatopluk Němeček

Včera 12:38 | Celý MS kraj | Tomáš Kořistka

V Ostravě představila svůj program pro krajské volby strana SOCDEM. Lídr kandidátky lékař Svatopluk Němeček se chce zaměřit na problémy ve zdravotnictví a dalšími prioritami strany je dostupné bydlení nebo levná energie.

Diamo rozšířilo imisní monitoring u heřmanické haldy

Včera 12:10 | Ostrava-město | Jiří Cileček

Státní podnik Diamo rozšířil monitorování imisí kolem haldy Heřmanice v Ostravě. Nově se měří nepřetržitě na dvou místech. Mobilní stanice jsou umístěny v nejbližších obydlených místech od odvalu. Diamo chce 20. června představit, jak by mohla sanace haldy pokračovat.

Muži SK Stonava jedou na vítězné vlně

Včera 13:30 | Stonava | Jiří Brzóska | Stonavský expres

Uplynulý víkend byl ve znamení bouřlivých sportovních vítězství. Čeští hokejisté dokázali na Mistrovství světa vybojovat zlato a z mistrovského titulu se radovali i fanoušci karvinských házenkářů. Radost z dalšího vítězství panovala ale také ve Stonavě. Muži SK Stonava vybojovali na domácím trávníku další body.

Ve Frýdku-Místku hořela střecha rodinného domu. Hasiči uchránili majetek za 4 miliony

Včera 10:41 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Pět jednotek hasičů zasahovalo v úterý krátce po poledni u požáru střechy rodinného domu ve Frýdku-Místku. Plameny hasiči krotili 40 minut a další půl hodinu požár likvidovali. Kvalitním a bleskovým zásahem uchránili majetek za 4 miliony korun. Celková škoda je tak zhruba 150 tisíc.

Svářeči

Ostrava Nástup: od 1. června 2024 od 35 000 do 44 000 Kč/měsíc

Ve Městě Albrechticích vystoupali na Mount Everest v den 71. výročí jeho dobytí

Dnes 15:37 | Celý MS kraj | Karel Soukop

V těchto dnech před 71 lety dobyl Edmund Hillary s šerpou Tenzingem nejvyšší horu světa. Toto výročí si žáci základní školy ve Městě Albrechticích spolu s veřejností i vedením obce připomněli velkou sportovně zábavní akcí.

Na konferenci IDea se řešila podpora rozvojových projektů v MSK

Dnes 9:52 | Celý MS kraj | Libor Běčák

V ostravské hale Gong se konala konference IDea forum, která byla letos zaměřena na podporu průmyslu v Moravskoslezském kraji. Společně se zástupci státu a kraje diskutovali o rozvoji regionu investoři a podnikatelé.

50. ročník Rolo ligy v koloběhu otevřel závod mistrovství ČR v Rýmařově

Včera 18:05 | Celý MS kraj | Karel Soukop

Trhni si nohou! To nebyla nadávka, ale tradiční startovní povel všech závodních koloběžkářů. Na trati u Rýmařova zazněl nejméně desetkrát a odstartoval všechny kategorie letošního prvního mistrovství Rolo ligy. Koloběh v současnosti zažívá velký boom a Česká republika patří do světové špičky.

Hosté ve studiu: Jan Válek, promotér

Top Festival 2024: Vanilla Ice, Gipsy Kings, Safri Duo, O-zone

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro přehradu v Nových Heřminovech
Vydáno 26. června 2023 15:01, Celý MS kraj, Jiří Cileček
Stavební úřad v Bruntále vydal územní rozhodnutí na výstavbu protipovodňové přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zahájení stavebních prací na přehradní hrázi se předpokládá v roce 2027. Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 miliardy korun včetně opatření v obci Nové Heřminovy.

Vizualizace - VD Nové Heřminovy; zdroj: Povodí Odry

Ministerstvo zemědělství pověřilo přípravou a realizací souboru opatření na horní Opavě s klíčovým prvkem těchto opatření údolní nádrží Nové Heřminovy Povodí Odry, státní podnik. Postup přípravných a realizačních prací je řízen příslušnými usneseními Vlády ČR (naposled z května 2022).

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "Zahájení přípravných stavebních prací se předpokládá v roce 2026 a vlastní stavební práce na přehradě by měly být rozvinuty v letech 2027 až 2031 a na rok 2032 je plánováno první napouštění nádrže, její zkušební a plné zatížení a následně uvedení do běžného provozu. Nezbytnou podmiňující stavbou je přeložka silnice I/45 podél plánované zátopy vodního díla, kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic z pověření Ministerstva dopravy."

Údolní nádrž Nové Heřminovy je součást Opatření na horní Opavě, která se skládají z měřicích stanic (zhotoveny v počtu 9 stanic), z malých vodních nádrží (zhotoveno 5 nádrží s celkovým objemem kolem 1 mil. m 3 ) a z říčních úprav (zhotoven jez Kunov a říční úpravy, které jsou již samostatně funkční, postupně se připravují a budou realizovat další úseky). Celkem již bylo při přípravě a realizaci Opatření na horní Opavě investováno 1,343 miliardy Kč. Bez údolní nádrže Nové Heřminovy nebude systém jako celek plně funkční a spolehlivý.

Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry: "Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na povodňové vlny pro údolí toku Opavy, tak nalepšovací účinek pro zvolenou zabezpečenost odtoku vody z nádrže, a to i pro budoucí generace, které může ohrožovat klimatická změna."

Připravovaná vodní nádrž Nové Heřminovy je víceúčelovým vodním dílem a řeší

 • ochranu 16 tisíc obyvatel před povodněmi zejména v Nových Heřminovech, Zátoru, Branticích, Krnově a v Opavě
 • sucho na řece Opavě od přehrady po soutok s Moravicí ve městě Opava včetně úseku tzv. hraniční Opavy (střednice koryta vytváří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem) a po převážnou část roku bude nádrž garantovat nalepšovaný průtok 1 100 l/s
 • odvedení splaškových vod z budoucího rozvojového území předpokládané rozptýlené zástavby podél zátopy vodního díla včetně splaškových vod z provozního střediska přehrady směrem do Zátoru, u vlastní obce Nové Heřminovy se předpokládá čištění odpadních vod lokálním způsobem v místě jejich vzniku
 • zlepšení ekologického stavu řeky Opavy pod přehradou pomocí revitalizací a úprav toku přírodě blízkým způsobem
 • rozvoj rekreace a pracovních příležitostí kolem zátopy vodního díla a jeho okolí
 • výrobu tzv. zelené energie využitím vodní síly

Projektová dokumentace údolní nádrže kompenzuje

 • chod splavenin řekou Opavou návrhem usazovacího místa nad zátopou budoucího vodního díla a rozplavovacím objektem pod přehradou
 • zprůchodnění přehradní hráze pro vodní organismy pomocí vytvoření drobného vodního toku, který vznikne a bude odvádět část průtoku již nad zátopou, a který bude výškově veden zhruba po vrstevnici, projde tělesem hráze a následně bude traverzovat zpět do toku, kdy zároveň zhruba u poloviny základního odtoku tak nebudou měněny jakostní parametry povrchové vody řeky Opavy
 • resp. podporuje dynamiku a rozmanitost řeky Opavy v horním konci vzdutí, kde jsou navrženy tůně, říční ramena a litorální pásmo. Podél zátopy a navrhovaných objektů budou vysazeny břehové a doprovodné porosty

Vodní dílo Nové Heřminovy využívá synergického efektu a spolupracuje s malými vodními nádržemi, říčními úpravami převážně prováděnými přírodě blízkým způsobem a komplexními pozemkovými úpravami v krajině, a tím se zajišťují výše uvedené účely.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: "V současnosti se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení přehrady Nové Heřminovy a na přípravě říčních úprav pod hrází, které se musí zhotovovat postupně směrem po vodě od obce Zátor, přes Brantice až po město Krnov včetně, kde se myslí i na humanizaci toku, a to návrhem kupříkladu náplavek nebo propojením řeky a domů s pečovatelskou službou pro seniory. Samostatně je již připraveno zahájení protipovodňové stavby v Branticích, jejímž řešením je změna pevného jezu na jez pohyblivý se zapojením obtokového ramene za povodní, která již nyní přinese obci užitek. A pro umožnění výstavby protipovodňových opatření v Zátoru se připravuje kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zátor."

Na jedné straně je prakticky připravena budoucí zátopa údolní nádrže Nové Heřminovy, z níž již jsou vymístěny stavby od rodinných a rekreačních domů až po zemědělské objekty a na straně druhé zásadní část obce Nové Heřminovy (kolem jejích 4/5) zůstává připravovanou přehradou nedotčena a je umožněn její postupný a přirozený rozvoj profitující z umístění vodního díla pod obcí.

Základní parametry údolní nádrže Nové Heřminovy

Tížní betonová hráz o délce v její ose 330 m, výška hráze 26,5 m, celkový objem nádrže 14,54 milionů m3 a z toho 11,56 milionů m3 je určeno k tlumení velkých vod (stoletá povodeň je tlumena z 206 na 100 m3/s), celková plocha zátopy činí necelých 130 ha. Zásobní objem o velikosti 3 milionů m3 zajistí nalepšovací účinek 1 100 l/s. Přehradní hráz je navržena na návrhovou tisíciletou povodňovou vlnu a musí odolat i kontrolní povodňové vlně, která byla stanovena na 10 000 letou vodu.

O přehradě v Nových Heřminovech se jedná už 100 let

 • 1923 - První projekt přehrady v Nových Heřminovech.
 • 1960 - Vyhlášena stavební uzávěra v obci kvůli výstavbě nádrže, která se měla začít budovat v nejbližší době a sloužit jako zásobárna vody pro ostravskou aglomeraci.
 • Počátek 90. let - Rozvoj průmyslu na Ostravsku se zastavil, klesla poptávka po vodě. V obci úředníci povolili stavbu několika rodinných domů a rekonstrukci současných.
 • 1994 - Byl schválen územní plán velkého územního celku Jeseníky, který s přehradou počítá.
 • 1997 - Po povodni přijel do obce ministr zemědělství Josef Lux a podle Mladé fronty Dnes prohlásil, že přehrada se začne budovat do roka a do dne.
 • 1998 - Byla vypracována studie posuzující protipovodňový charakter nádrže.
 • 1999 - Konala se Krnovská konference o protipovodňových opatřeních, na stole ležel jediný projekt - přehrada; obce z regionu hlasovaly: 13 obcí pro přehradu, čtyři ji nevyloučily a čtyři byly proti.
 • 1999 - Okresní úřad v Bruntále požadoval vypracování alternativních studií protipovodňových opatření.
 • 2001 - Ministerstvo zemědělství za vlády Miloše Zemana (ČSSD) dokončilo studii srovnávající účinky různých ochran proti stoleté vodě. Změnu využití půdy v krajině, postavení deseti poldrů nebo výstavbu nádrže v Nových Heřminovech. "V případě povodňové ochrany Krnova je nádrž Nové Heřminovy nezastupitelná," uváděla studie.
 • 19. června 2003 - Zastupitelé Moravskoslezského kraje doporučili zatopení vesnice Nové Heřminovy. Rozhodovali se mezi velkou a malou variantou přehrady. Velká znamená zatopení celé vesnice, malá několika domů.
 • 12. března 2004 - Petici proti zaplavení obce s více než 4000 podpisy předali aktivisté sdružení Arnika na MZe. Ekologové namítali, že by přehrada změnila klima v oblasti a že existují šetrnější řešení, jak by šlo vodu zadržet už ve vyšších polohách hor.
 • 30. července 2005 - Unie pro řeku Moravu představila studii řešící ochranu Krnova zvýšením kapacity koryta a revitalizací řeky.
 • 10. května 2006 - Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) o nádrži nerozhodla. MZe chtělo pokračovat v přípravných pracích, ministerstvo životního prostředí navrhlo jiná řešení (kombinaci technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření).
 • 12. března 2007 - Kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil, že konečný návrh protipovodňových opatření v povodí horní Opavy má vláda dostat do konce března 2008. Doporučeny byly tři varianty - stavba nádrže Nové Heřminovy, stavba této nádrže v menší verzi, kdy nebude zatopena obec, a tzv. nulová varianta.
 • 11. dubna 2008 - MZe představilo variantu menší přehrady, podle níž má přehrada zaplavit 60 objektů obce. Ministerstvo upustilo od původní velké přehrady, která by zaplavila v údolí celou obec - šlo by o 156 objektů, z toho 87 obytných. S řešením za téměř osm miliard korun (včetně silnice) souhlasilo i MŽP.
 • 21. dubna 2008 - Topolánkova vláda schválila menší variantu nádrže.
 • 30. srpna 2008 - Obyvatelé Nových Heřminov v místním referendu vyjádřili nesouhlas s výstavbou přehrady.
 • 16. února 2011 - Vláda Petra Nečase (ODS) schválila materiál o finančním zabezpečení přípravy stavby přehrady.
 • 22. února 2012 - Ministerstvo životního prostředí schválilo studii EIA posuzující vlivy přehrady na životní prostředí.
 • 18. září 2013 - Vedení obce projekt přehrady odmítlo. Podle zástupců obce územní plán vesnice s nádrží nepočítá a mohou tak blokovat stavbu.
 • 16. října 2013 - V Nových Heřminovech začala demolice první budovy. Povodí Odry už vykoupilo většinu nemovitostí.
 • 13. února 2014 - Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu Nových Heřminov, která napadla zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
 • 16. dubna 2014 - Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválila materiál ke stavbě přehrady s tím, že včetně dodatečných protipovodňových opatření a přeložky komunikací by měla stát zhruba šest miliard korun. Ministr zemědělství Marián Jurečka již dříve řekl, že stavba by měla začít v roce 2018.
 • 4. června 2014 - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost přípravného výboru, který navrhoval zopakovat referendum o stavbě. Zastánci nového referenda pokládají odmítnutí přehrady v referendu v roce 2008 za chybu, která obci svazuje ruce, musí projekt odmítat a nemůže jej využít pro rozvoj obce.
 • 13. srpna 2014 - Povodí Odry zahájilo první stavby související s výstavbou přehrady.
 • 4. listopadu 2014 - Obec neuspěla v boji proti zásadám územního rozvoje kraje. NSS zamítl jejich kasační stížnost.
 • 20. března 2017 - Ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč řekl, že přehrada by se měla začít stavět v roce 2020. Společnost má vykoupeno 98 procent nemovitostí. Přehrada si žádá demolici 33 obytných a rekreačních staveb a čtyř zemědělských areálů.
 • 21. listopadu 2018 - Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost obce Nové Heřminovy, která neúspěšně bojovala proti vymezení přehrady v zásadách rozvoje kraje.
 • 16. října 2020 - Povodí Odry zahájilo další etapu demolice vykoupených objektů. Uvedlo, že do dvou měsíců demoliční firma odstraní 17 staveb. Později společnost oznámila, že stavba přehrady začne nejdřív v roce 2025 a trvat by měla pět let.
 • 26. června 2023 - Stavební úřad v Bruntále vydal územní rozhodnutí na výstavbu přehrady. Zahájení prací na hrázi se předpokládá v roce 2027. Stavební náklady jsou odhadovány na 4,26 miliardy korun včetně opatření v obci Nové Heřminovy.
Zdroj: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000037921/stavebni-urad-vydal-uzemni-rozhodnuti-pro-prehradu-v-novych-herminovech