Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava hledá investora pro území Rezidence Stodolní

  • Ostrava,

Ostrava hledá vhodného investora, která koupí nemovitosti na území "Rezidence Stodolní". Následně je zrekonstruuje a případně dostaví části, které se nabízejí v předběžném návrhu. Hodnota nemovitostí o rozloze 3 747 metrů čtverečních byla podle znaleckého posudku stanovena na minimální cenu přesahující 23,6 milionů korun. Město ale předpokládá, že by mohlo dostat mnohem víc.

Komplex nemovitostí „Rezidence Stodolní“ se nachází v jádrovém území města, v městské památkové zóně a byl postaven v letech 1927-1928. Celou oblast město postupně rekonstruuje a dostavuje s cílem vytvoření nové funkční čtvrti, nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie současného umění, multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Zastupitelstvo rozhodlo o záměru prodat nemovitosti o celkové výměře 3 747 m2 v centru města mezi ulicemi Porážková, Stodolní a Masná. Záměr je zveřejněn na úřední desce města a na internetu . Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. listopadu letošního roku."

Komplex bezprostředně navazuje na lokalitu historických Jatek, kterou město rekonstruuje pro účely galerie současného umění. Obklopuje jej ulice Masná, jejíž dostavbu směrem k ulici Janáčkova město připravuje na rok 2022, a která bude postupně doplněna o linii bytových domů. Výstavbu prvního sedmipodlažního bytového domu město dokončilo v červnu na křížení ulic Janáčkova a Masná. V neposlední řadě nabízený blok rovněž bezprostředně sousedí s ulici Stodolní, jednou z klíčových pěších zón s pestrým společenským vyžitím. Výbornou dopravní dostupnost pak zajišťuje přímá návaznost na páteřní dopravní infrastrukturu města.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v území se záměrem scelit vlastnictví do jedné ucelené plochy, a tím získat možnost určovat budoucí podobu a rozvoj této lokality v centru města ve vazbě na ostatní zde realizované projekty. I díky tomuto kroku dnes můžeme sledovat např. rekonstrukci historické budovy městských jatek. Dříve byl zvažován také záměr využití nemovitostí k vybudování městského multižánrového kulturního centra, ovšem vzhledem k převedení části jeho obsahu do privátního projektu Ostrava 2020 a také s ohledem na jiné priority města při budování kulturní infrastruktury byl však tento záměr opuštěn. Je tedy pro něj na místě najít nové smysluplné využití se zapojením soukromého kapitálu."

Záměrem města je nyní prodat nemovitosti jako celek za účelem jejich celkové rekonstrukce a případné dostavby s funkcemi, které budou vhodně rozvíjet současné území a zároveň budou reflektovat připravované záměry v území. Vše v souladu s regulačními podmínkami zpracovanými městský ateliérem MAPPA.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Budovy, které jsou součástí nabízených ploch, jsou ve špatném technickém stavu a bez jakéhokoliv využití. Z průběžných jednání s investory o toto území registrujeme zájem, vyhlášením záměru prodeje tak otevíráme možnost investorům podat oficiální nabídky. Kromě samotných regulačních podmínek, které zpracovala MAPPA, bude pro nás klíčová celková smysluplnost záměru a jeho synergie s okolím, které prochází významnou proměnou. Podmínky výzvy z hlediska požadovaných funkcí jsme záměrně nastavili poměrně volně tak, abychom investory předem neomezovali v přemýšlení o podobě a náplni jejich návrhů."
Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, jeho vhodnosti z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení a také termín dokončení výstavby. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka."

Minimální nabídková cena za nemovitosti byla stanovena na úrovni aktuálního znaleckého posudku ve výši 23 638 760 korun, město však předpokládá, že vzhledem k lukrativnosti lokality obdrží nabídky vyšší.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Zájemci musí vzít rovněž na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a historickou budovou Jatek je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní."

Zájemci mají možnost, v případě, že dospějí k názoru, že je to pro jejich řešení vhodné, zaústění této lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit. V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy