Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava rozhodla o další změně územního plánu města

  • Ostrava,

Ostravské zastupitelstvo vydalo změnu Územního plánu Ostravy č. 3 a rozhodlo o pořízení změny č. 4. V platnost tak vstupuje řada dílčích změn, které by byly projednávány v průběhu posledního roku. Zároveň město zahajuje zpracování další série změn v území, mezi nimiž je i významná rozvojová plocha mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice.

Územní plán je zásadní dokument, řešící rozvoj města. Stanoví urbanistické požadavky k využívání území s ohledem na jeho charakter a vytváří předpoklady pro další výstavbu a rozvoj města.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Nově vydaná změna číslo 3 řeší podané návrhy fyzických a právnických osob, městských obvodů a také vlastní podněty města. Reaguje tak většinou na drobné změny v území, ve vazbě na žádosti majitelů pozemků, podané v průběhu minulého roku. Nikterak však nedochází ke změně celkové urbanistické koncepce rozvoje města. Součástí změny jsou i některé aktualizace již realizovaných dopravních staveb. Dokument však musí reagovat i na aktuální stav v území a na eventuální změny v něm, případně na měnící se potřeby města a jeho obyvatel. Územní plán Ostravy byl vydán v roce 2014. Od té doby proběhly tři jeho drobné změny, konkrétně změny pod číslem 1, 2a a 2b."

Změna číslo 3 řeší

  • vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech, avšak pouze v minimálním rozsahu
  • přeměna způsobu využití některých menších ploch v zastavěném území města, kdy změna reaguje na současný stav v území
  • zrušení některých zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a pro lehký průmysl, ve kterých nebyl dosud projeven zájem o výstavbu
  • změna způsobu využití již vymezených zastavitelných ploch tam, kde taková změna lépe odpovídá navazujícímu území
  • aktualizace např. hranice zastavěného území, ve vazbě na již realizovanou výstavbu
  • aktualizace některých prvků dopravy a inženýrských sítí
  • drobné úpravy textové části územního plánu tam, kde byla potřeba větší srozumitelnosti a jednoznačnosti.
  • pro některé zastavitelné plochy byla nově vymezena podmínka pořízení územní studie

Po vydání změny zajistí magistrát města vyhotovení územního plánu, ve kterém již budou vydané změny zahrnuty, což lze očekávat na přelomu července a srpna.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "To pak bude zveřejněno veřejnou vyhláškou a také na webových stránkách města pro snazší přístup občanů, projektantů i investorů. Územní plán je rovněž k dispozici na odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu města (v budově Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava) a na všech stavebních úřadech."

V průběhu prací na této změně obdrželo město další žádosti občanů o jeho dílčí změny.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Rovněž tyto žádosti zastupitelstvo města dne 22. června projednalo a rozhodlo o pořízení další změny územního plánu, která bude pořizována pod číslem 4. Ani u této změny však zastupitelstvo nevyhovělo všem žádostem, které obdrželo. Důvodem je zejména nevhodné rozšiřování dalších zastavitelných ploch na úkor orné půdy, případně zásah do ploch zeleně. Proto zastupitelstvo rozhodlo o pořízení jen u několika z nich. Celkem bylo za rok 2021 podáno 44 návrhů na změnu územního plánu. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny v polovině z nich, u 22 položek."

Předmětem prověření a zpracování návrhu změny č.4 nebudou pouhé drobné plochy pro rodinnou zástavbu, jak tomu většinou bývá, ale budou se prověřovat i dvě významná území ve městě. S ohledem na jejich specifika budou tato území řešena samostatnými změnami. Jednou z nich je území podél ulice Opavské, a to i ve vazbě na lokalitu známou pod názvem „Myslivna,” kde je dnes umístěna rezerva pro vědeckotechnický park.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "V průběhu minulého roku jsme se ve spolupráci s MAPPA a MSIC zabývali dostavbou stávajícího území technologického parku, kde se nám podařilo navrhnout intenzivnější zástavbu, zároveň jsme obdrželi žádost o změnu využití území podél ulice Opavská, které je dlouhodobě uvažováno jako alternativa pro rozvoj parku. S ohledem na tyto skutečnosti jsme iniciovali změnu územního plánu, jejímž cílem je redefinovat funkčních plochy v širším území pro zajištění rozvoje technologického parku a zároveň omezit možnost výstavby v přírodě blízké lokalitě Myslivny, což bylo i dlouhodobým cílem místních obyvatel."
Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Plochy podél ulice Opavské mají potenciál vytvořit důstojný vstup do města a nově by zde mohly být nastaveny parametry významné městské třídy lemované moderní městskou zástavbou. A právě tato skutečnost, spolu s nevelkou vzdáleností od areálu VŠB, vedou město k záměru spojit budoucí podobu území s v minulosti diskutovaným vymístěním rezervy pro rozvoj vědeckotechnologického parku. Reálnost záměru bude prověřena v rámci procesu pořizování změny územního plánu."

Druhou takovou lokalitou, která bude prověřena samostatnou změnou, je území mezi Černou loukou a areálem Dolní oblasti Vítkovic. Jedná se o významné území, které se v posledních letech úspěšně rozvíjí.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Záměrem města je využít potenciálu kdysi opomíjené řeky Ostravice a propojit centrum města jižně s Dolní oblastí Vítkovic, na které se v minulosti nacházel těžký průmysl. Na území město pořídilo studii, jejíž autorem je kolektiv prof. Ing. arch. Romana Kouckého, a která zde umisťuje novou moderní čtvrť, kde najde bydlení, práci a zábavu až 12 tisíc lidí. Ambiciózní záměr, pracovně nazývaný „Pod Žofinkou“ přirozeně propojí centrum a Dolní oblast Vítkovice."

Změna komplexně prověří umístění záměru do území zejména z pohledu jeho širších vazeb a komunikačních propojení.

Nahlásit chybu


K tématu
Stračena Pub s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 22 600 Kč/měsíc

Detail

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 32 820 Kč/měsíc

Detail

HB group Facility s.r.o.,
Ostrava
od 13 000 do 15 000 Kč/měsíc

Detail